ช่องทางการรับเงิ นเยียว ย านักเรียน

เลข าฯกพฐ. มอบหม าย ให้ โรงเรีย น เปิ ดบั ญชีรองรับการจัดสรรเงิ นกู้จากกระทร วงการค ลัง

จ่ ายเงิ นเยี ยวย านักเรีย น 2,000 บ าทต่อนักเรีย น 1 คนเปิ ดช่องทางจ่ ายเงิ นสด ให้ตรงยังผู้ปกครอง/นักเรี ยน ทันที

วันที่ 18 ส.ค. 64 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(เลขาธิการกพฐ.)สำนักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทร วงศึกษาธิการ (ศธ.)

ได้มีการเปลี่ย นแปล งคำสั่ง ที่จากเดิมให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบโอนให้ผู้ปกครองนักเรี ยน เปลี่ ยนใหม่เป็น

ให้โรงเรี ยนรับผิดชอบดำเนินการจ่ ายเงิ นเยี ยวย านักเรี ยน 2,000 บ าทต่อนักเรีย น 1 คนและเปิ ดช่องทางจ่ ายเป็นเงิ นสด หรือโอนผ่ านบั ญชีผู้ปกครองหรือนักเรียนแทน