อาชี พอิ สระรับเงิ น5000

จากกรณีสำนั กงานประกั นสังคม ได้เปิ ดรับสมั ครขึ้นทะเบี ยนเป็นผู้ปร ะกันตน สำหรั บผู้ประก อบอาชี พอิ สระ หรือ ฟ รีแ ลนซ์

ที่อาศั ยอยู่ในพื้ นที่ 19 จังหวั ด สีแ ดงเ ข้ม ให้ดำเนิ นการลงทะเบี ยน

สมั ครเป็นผู้ประกั นตน มาตร า 40เพื่อรับเ งินเยี ยวย า 5,000 บ าท

สำหรับคุณสมบั ติสมั คร ม.40

1.มีสัญช าติไ ทย

2.อายุ 15-65 ปี

3.ไม่เป็ นผู้ประกั นตน มาตร า 33 และ 39

4.ไม่เป็นข้ าร าชการ หรือผู้รับบำน าญของกรมบั ญชีกลาง

5.ผู้มีบั ตรประจำตัวที่ไม่มีสั ญช าติไท ยขึ้นต้นด้วยเ ลข 0, 6 และ 7 โดยสมั ครได้ตั้งแต่วันที่ 15-24 ส.ค. 2564 นั้น
ช่องทางสมั คร ม.40

1.เว็ บไ ซต์ www.sso.go.th

2.สายด่วนกระทร วงแ รงง าน 1506

3.หน่ วยบริการ ที่เค าน์เ ตอร์เซ อร์วิส 7-11, ธ.ก.ส และ บิ๊กซี

4.สำนักง านประกั นสังคมกรุงเท พมหานครพื้ นที่/จังหวัด/ส าขา

5.ครื อข่ ายประกั นสังคม

ช่องท างชำระเ งิน

1.เค าน์เต อร์เซ อร์วิส (เซเ ว่น-อีเ ลฟเ ว่น)

2.ผ่าน Mobile Application ShoppyPay

3.ตู้บุญเ ติม
4.เ ซ็นเ พย์ (จะหยุ ดให้บริการชำระเ งินสมท บชั่ วค ร าว ตั้งแต่ 1 ส.ค. นี้ และจะเ ปิดให้บริการอีกครั้งในชื่อ เซ็นเ พย์ พาวเว อร์บายบุญเ ติม)

5.ธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น)

6.ธนาค ารกรุงศ รีอยุธย า จำกัด (มหาช น)

7.ธนาค ารเพื่อการเก ษตรและสหกรณ์การเก ษตร (ธ.ก.ส.)

8.เค าน์เตอร์เท สโก้โลตัส

9.เค าน์เต อร์บิ๊ กซี

ข้อมูลจากamarintv1