ป ระก าศล็อกด าวน์เดือนสิงหาค ม

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2564 สถานการณ์การแ พร่กร ะจ ายของ CV-19 ในแต่ละวันจังหวัดระนอง จากการตรวจเชิงรุกอย่ างต่อเนื่อง

พบผู้ติ ดเพิ่มจำนวนสูงอย่ างต่อเนื่อง โดยยอดผู้ติ ดเมื่อวันที่ 18 สิงหาค ม 64 ที่ผ่ านมาจากการตรวจเชิ งรุก

พบผู้ติ ดรวมจำนวน 174 ร าย ผู้ติ ดรวม 4,168 ร าย แม้ว่าทางหน่วยส าธ ารณสุขจะพย าย ามเร่งการทำงานอย่ างต่อเนื่อง

แต่สถานการณ์ก ารแ พร่ร ะบา ดกลับไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่ างใด ยังคงพบตัวเล ขผู้ติ ดเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่องทั้งใน

5 อำเภอของจังหวัดร ะนอง ด้านคณ ะก ร ร มการแ ก้ไ ขปั ญ ห าแ พ ร่ก ระจ ายของ CV-19

โดยที่ประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันในการแก้ไ ขปั ญห า โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าร าชการจังหวัดระนอง

เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่า จะประกาศเค อร์ฟิ วในวันที่ 21 สิงหาค ม 64 โดยห้ าม

ประชาชนออกนอกบ้ านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันในการแก้ไ ขปั ญห า โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าร าชการ
จังหวัดระนอง

เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่า จะประกาศเค อร์ฟิ วในวันที่ 21 สิงหาค ม 64 โดยห้ ามประชาชนออกนอกบ้ าน

ข้อมูลลจากtodaynews