สภาพอาก าศวันนี้

สภาพอากาศวันนี้ 22 ส.ค.64 กรมอุตุฯ เตือนฝนฟ้าคะนองทั่วไทย 8 จังหวัดตกหนัก

สภาพอากาศวันนี้ 22 ส.ค.64 กรมอุตุฯ เตือนทั่วไทยยังมีฝน 8 จังหวัด

ภาคตะวันออก-ใต้ตกหนัก ด้ าน กรุงเทพฯ เจอฝน 30% ของพื้นที่

วันที่ 22 ส.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้า

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันด ามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน

แต่ยังคงทำให้บริเว ณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นในระยะนี้

17324374 – lightning on the river. nature composition.

โดยมีฝนตกหนักบ างแห่ง ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก

อนึ่ง พายุโซนร้อน “โอไมส์” บริเว ณมหาสมุทรแปซิฟิก ได้ทวีกำลังแร ง

ขึ้นเป็นพายุโซนร้อนรุนแร งแล้ว และมีแนวโน้มเคลื่อนตัวสู่ทะเลจีนตะวันออก

พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

                วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559  นายทิวา พันธ์ไม้สี ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง เปิดเผยว่า สภาพอากาศในพื้นที่ จ.ลำปาง วันนี้ ยังคงมีความเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณพื้นราบในช่วงเช้ามือ และเช้าตรู่ ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดความหนาวเย็นมากสุด วัดได้เช้าวันนี้ 19 – 21 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณหุบเขา และดอยดอยอุณหภูมิต่ำกว่า 14 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ในพื้นที่ จ.ลำปาง ยังพบกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่ร้อยละ 10 ของพื้นที่ จนทำให้เกิดมีฝนตกลงมา โดยพบรายงานฝนตกทางอำเภอตอนเหนือของ จ.ลำปาง ซึ่งที่ อ.วังเหนือ และ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง มีรายงานฝนตกมากสุดในวันนี้ นับเป็นสภาพอากาศที่ยังคงเกิดความแปรปรวนในช่วงต้นฤดูหนาวนี้ ที่ยังมีฝนตกลงมา อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนชาวลำปางทั้ง 13 อำเภอ ระวังสภาพอากาศที่จะหนาวเย็นลงในลักษณะหนาวฮวบต่ำลง หลังจากที่เกิดฝนตกผ่านพ้นไปแล้ว เพราะขณะนี้กำลังจะขยับเข้าสู่ช่วงกลางฤดูหนาว โดยเฉพาะในห้วงเดือนธันวาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่สภาพอากาศจะเกิดหนาวเย็นต่ำสุดของปี โดยในปีนี้คาดหมายลักษณะความหนาวเย็นว่า จะหนาวที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ ยาวไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้า 

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชียงให ม่ เชียงร าย และต าก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดเลย

ชัยภูมิ ขอนแก่น อำนาจเจริญ อุบลร าชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และนครร าชสีมา

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดกาญจนบุรี

ร าชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคร าม และอุทัยธานี

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครน ายก ปร าจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดสุร าษฎร์ธานี

นครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขล า ยะล า ปัตต านี และนร าธิวาส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

ข้อมูลจากamarin