รีบผูกพร้อมเพย์ก่อนจะไม่ทัน

สำนักงาน ประกันสังคม กระทร วงแร งงาน โพ สต์ภา พและข้อคว ามระบุว่า ประกันสังคม ขอเน้นย้ำ

ผู้ประกันตนมาตร า 39 และมาตร า 40 ใน 29 จังห วัดสีแดงเข้ม ที่มีสิทธิรับเงิ นช่วยเหลือเยี ยวย าจากรั ฐบ าล 5,000 บ าทให้รีบ
ดำเ นินการผู กพร้ อมเ พย์เลขบั ตรประชาช น เ งินจะโ อนเข้ าบั ญชีพร้ อมเ พย์เลขบั ตรประชาช นเท่านั้น

ทั้งนี้ เนื่ องจากก่อนหน้านี้ ผู้ประกันตน มาตร า 33 มาตร า 39 และมาตร า 40

หลายคนที่ลงทะเบี ยนประกันสังคมและจ่ายเงิ นร ายเดือนแล้ว กลับลืมขั้นตอนในการผูกบัญชีธนาค ารพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาช น

และหลายคนเข้าจัดผิด ผูกบัญชีธนาค ารพร้อมเพย์กับเลขเบอร์มือถือ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่ได้รับเงิ นเยี ยวย า 5,000 บ าท

ด้าน น างเธี ยรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแร งงาน (ฝ่ายการเ มือง)

เปิ ดเผยถึงก รณีที่มีกร ะแสข่ าวในสื่ อโซเชี ยลว่า ผู้ประกอบอาชีพอิ สระที่สมั ครเป็นผู้ป ระกันตนมาตร า 40

แล้วจะไม่สาม ารถใช้สิ ทธิบั ตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน หรือสวั สดิการแห่งรั ฐต่ าง ๆ

ได้นั้น ในเรื่ องนี้ กระทร วงแร งงาน ขอชี้แ จงว่า

จากการที่รั ฐบ าลมีม าตรการเยี ยวย าผู้ที่ได้รับผลกร ะทบจากการ ล็อ กดา วน์ ในพื้นที่สีแ ดงเ ข้ม 29 จังหวั ด

คร อบค ลุม 9 ประเ ภทกิ จการ สำหรับผู้ประกั นตนมาตร า 40 ที่จะได้รับเงิ นเยี ยวย าเป็นเวลา 1 เดือน

จะต้องเป็นผู้ประกั นตนมาตร า 40 และไม่สาม ารถใช้สิ ทธิบั ตรทอง บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน

หรือสวั สดิการแห่งรั ฐต่ าง ๆ ได้นั้น ในเรื่องนี้ว่า ไม่เป็นความจริง

ข้อมูลจากamarintv