ระวังพื้นที่เจอมรสุ มฝนถล่ มหนัก

พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้ าระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2564 – 27 สิงหาคม 2564
ในช่วงวันที่ 22 – 23 ส.ค. 64 มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเท ศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะน องเกิ ดขึ้น

17324374 – lightning on the river. nature composition.

โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 26 ส.ค. 64 มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย

และอ่าวไทยจะมีกำลังแร งขึ้น ในขณะในที่ในช่วงวันที่ 25 – 27 ส.ค. 64 ร่ องมรสุ มพ าดผ่ านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทำให้ประเท ศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบ างแห่งสำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร ตลอดช่วง

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 24 – 27 ส.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ ยงภั ยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

ระวั งอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย
ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 21 – 23 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 27 ส.ค. 64

มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 21 – 23 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 27 ส.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 21 – 23 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วน

ในช่วงวันที่ 24 – 27 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 22 – 23 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 27 ส.ค. 64

มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 22 – 27 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1 – 2 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 22 – 23 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 27 ส.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลจากamarintv