สภาพอากาศวันนี้

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือนฝนฟ้าคะนอง 45จว.โดนเต็มๆ กทม.ด้วย

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน 45 จังหวัดยังหนัก เจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

กรุงเทพฯ โดนด้วย เผย ภาคใต้ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

วันที่ 23 ส.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันด ามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน

แต่ยังคงทำให้บริเว ณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นในระยะนี้

อนึ่ง พายุโซนร้อน “โอไมส์” บริเว ณทะเลจีนตะวันออก กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือ

พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย ขณะที่ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงร าย

ลำปาง พะเย า น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดหนองค าย

บึงกาฬ สกลนคร นครพนม กาฬสิ นธุ์ มุกด าหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครร าชสีมา

บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดกาญจนบุ

รี ร าชบุรี นครปฐม
สมุทรสาคร สมุทรสงคร าม และอุทัยธานี อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ บริเว ณจังหวัดสระแก้ว ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดเพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุร าษฎร์ธานี สงขล า ยะล า ปัตตานี และนร าธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

บริเว ณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลจากkhaosod