ร าค าทองวันนี้

‘ร าค าทอง’วันนี้ ทรงตัว

ร าค าทองวันนี้ (23ส.ค.) เปิ ดตล าดคงที่ ทองรูปพรรณขายออก28,650บ าท

ทองแท่งขายออก28,150บ าท

ร าค าทองคำวันนี้จันทร์ที่ 23 สิงหาค ม 2564 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิ ดตล าด)

เมื่อเวล า 09.25 น. ร าค าคงที่ไม่เพิ่มไม่ลด เมื่อเทียบกับประกาศร าค าซื้อขายครั้งเดียวของวันเสาร์

ที่ร าค าคงที่ไม่เพิ่มไม่ลดจากร าค าซื้อขายวันศุกร์ ส่วนทั้งสัปด าห์ที่ผ่านมาร าค าทองปรับขึ้นร วม 150 บ าท

ร าค าซื้อขายทองคำในประเทศช นิด 96.5% วันจันทร์ที่ 23 สิงหาค ม 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าค าทองรูปพรรณ ขายออกบ าทละ 28,650 บ าท รับซื้อบ าทละ 27,545.72 บ าท

ร าค าทองแท่ง ขายออกบ าทละ 28,150 บ าท

รับซื้อบ าทละ 28,050 บ าท

ร าค าซื้อขายทองคำในประเทศช นิด 96.5% วันเสาร์ที่ 21 สิงหาค ม 2564 (ประกาศครั้งเดียว)

ร าค าทองรูปพรรณ ขายออกบ าทละ 28,650 บ าท รับซื้อบ าทละ 27,545.72 บ าท

ร าค าทองแท่ง ขายออกบ ทละ 28,150 บ าท

รับซื้อบ าทละ 28,050 บ าท

ข้อมูลจากbangkokbiznews