ร าศีใดบ้ างยิ่งแก่ยิ่งร วย

หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เผย 5 ร าศี ยิ่งแก่ ยิ่งร วย บั้นปล ายชี วิตสุขสบ าย

เมื่อวันที่ 13 เมษายน หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เผย 5 ร าศีที่ยิ่งแก่ ยิ่งร วย

บั้นปล ายชี วิตสุขสบ าย ชี วิตที่ผ่านมาเจ็บมาเยอะ แต่บุญเก่าหนุนนำ

และมีโอกาสที่จะสบ ายในช่วงบั้นปล าย ได้แก่ ร าศีเมษ ร าศีพฤษภ ร าศีสิงห์ ร าศีธนู ร าศีมังกร
ร าศีเมษ

ร าศีเมษ เป็นคนที่มีมานะ อดทน ขยันขันแข็ง มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ดีมากๆ

ในอดีตต้องต่อสู้เพียงลำพังคนเดียว ด้วยความเหนื่อยย าก ลำบ าก

แต่ปัจจุบันอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยสบ ายใจ ทุ กข์ใจ นอนไม่หลับ

แต่ด วงชะต าของคุณกำลังจะพ้นเคร าะห์ พ้นโศกแล้ว จะประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง

ร าศีพฤษภ

ยิ่งแก่ยิ่งร วย แม้ชี วิตที่ผ่านมาเจ็บมาเยอะ แต่จะมีโอกาสร่ำร วยในบั้นปล ายแน่นอน

โดยร าศีพฤษภเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คิดจะเอาเปรียบใคร เป็นคนที่เรียกได้ว่าให้คนอื่นอยู่ตลอดเวล า

เป็นคนที่รักแรกมักไม่ค่อยสมหวัง เป็นคนที่ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้น

เป็นคนที่มักจะโดนเอาเปรียบ ถูกเบียดเบียน โดนโกง ทำให้เสียทรั พย์สิ นเงิ นทองมากมาย

เวล ามีโช คดีเข้ามา ก็ไม่ค่อยยั่งยืน เพร าะความอารมณ์ร้อน จึงเสียโอกาสดีๆ

พล าดโอกาสดีๆ บ่อยครั้ง แต่ในช่วงนี้ด วงชะต าจะเริ่มดี และต่อให้ลำบ กแค่ไหน

บั้นปล ายจะเจริญก้าวหน้า และร่ำร วย สบ ายตอนแก่ อย่ างแน่นอน

ร าศีสิงห์

ที่ผ่านมาเป็นคนที่เชื่อคนง่าย เป็นคนขี้สงสาร

ทำให้ที่ผ่านมาต้องเศร้ าโศกเสียใจ พลาดท่าเสียทีคนได้ง่ายๆ

มักจะต้องเดือดร้อนเพร าะผู้อื่น โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องรับภาระ

เรื่องการเงิ นให้กับคนอื่นอยู่เสมอ แต่มักจะมีวิบ ากกร รมเกี่ยวกับความรัก

มักเจอแต่คนไม่จริงใจ เจอคนที่รักซ้ำซ้อน หรือว่ารักแบบต้องปิดบังซ่อนเร้น

โดยผู้ที่เกิ ดร าศีนี้ มีข้อเสียคือเรื่องของความใจร้อน และคำพูด

เป็นคนพูดตรงโผงผาง ใจร้อน ฉะนั้น การความเสียหายจะมาจากการกระทำตัวเองเสมอ เ

ร าศีธนู

ที่ผ่านมาอาจจะเจอเรื่องที่ทำให้เครียดและต้องน้อยอกน้อยใจคนรอบข้างอยู่บ่อยครั้ง

เพร าะมักจะโดนนินทาว่าร้ ายอยู่เสมอ มักจะเจอคนไม่ค่อยจริงใจ

ต่อหน้าอย่างลับหลังอย่าง ที่สำคัญเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้น ทำดีกับใครมักได้ร้ ายกลับมา

หรือทำดีกับใครเหมือนไฟตกน้ำ มักจะเจอคนที่เวลาคบหาเป็นเพื่อนแล้ว

ก็มักหวังผลประโยช น์ หาความจริงใจได้น้อยมาก มักจะถูกหลอก

ถูกโกงในเรื่องของธุรกิจการงาน หรือเสียเปรียบด้านการค้าอยู่บ่อยๆ

เริ่มแรกเหมือนจะดี แต่ทำต่อไป มักจะเจอเรื่องเสียหายอยู่บ่อยครั้ง

แต่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว ต่อไปนี้ จะสบ ายและร่ำร วย และในบั้นปลายชี วิตจะเจริญก้าวหน้ามากๆ

ร าศีมังกร

ยิ่งแก่ยิ่งร วย ชี วิตที่ผ่านมามักจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าอยู่เป็นประจำ

เวลาคุณทำอะไรมักจะต้องเผชิญอุปสรรคปัญหาให้คอยแก้ไขอยู่เสมอ

เคยคิดอยู่ตลอดว่า ทำดีทำไมไม่ได้ดีอยู่ตลอด เพร าะเป็นเรื่องของกร รมเก่า

ที่ทำให้ต้องชดใช้กร รม แต่ตอนนี้กร รมคุณเริ่มจะหมดแล้ว ฉะนั้น ตั้งแต่วันนี้ไป

จะเริ่มดีและยิ่งแก่ยิ่งร วย บุญเก่านำชี วิตบั้นปลายสบ ายอย่างแน่นอน

ข้อมูลจากmatichon