นักเรียนเตรียมรับเงิ นเยี ยวย า2000 บ าท

เลขาฯกพฐ. สั่งการให้โรงเรี ยนพร้อมเปิ ดบั ญชีรองรับการจัดสรรเงิ นจากกระทร วงการค ลัง

เพื่อนำไปจ่ ายเป็นเงิ นเยี ยวย านักเรี ยน 2,000 บ าท ต่อนักเรียน 1 คน

โดยจ่ ายเงิ นสด หรือ โอนตรงไปยังผู้ปกครอง/นักเรียน ได้ทันที

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะก รรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการกพฐ.) ได้ออกหนังสือด่ วนที่สุด

มีใจความสำคัญว่า เนื่ องจากสถ านกา รณ์ที่เกิ ดขึ้น ที่ยังคงทวีความรุนแ รงอย่ างต่อเนื่ อง

ดังนั้น เพื่อความปลอดภั ยของผู้ปกครอง นักเรี ยน ครูและบุคล ากรทางการศึกษา

จึงกำหนดให้สถ านศึกษาสามารถโอนเงิ นเข้าบั ญชีธนาค ารผู้ปกคร องหรือนักเรีย นได้

และให้จัดเก็บหลักฐานการจ่ ายเงิ นให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรี ยบร้อย

โป ร่งใส และตร วจสอบได้ โดยเยีย ว ยานักเรีย น 2,000 บ าทต่อนักเรี ยน 1 คน

ตั้งแต่ระดั บชั้นอนุบ าล จนถึง ม.6, ระดั บอาชีวศึกษา ระดับประก าศนียบั ตรวิชาชี พ (ปวช.)

และประก าศนียบั ตรวิชาชี พชั้นสูง (ปวส.) เปิ ดช่องทางจ่ ายเป็นเงิ นสด หรือโอนผ่ านบั ญชีผู้ปกครองหรือนักเรีย นก็ได้