ไฟเขียวอนุมัติเงิ นช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว

รั ฐบ าลไฟเขียว งบฯกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร กว่า 2,500 ล้ านบ าท

21 ส.ค.64 – นางสาวรัชด า ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี

เปิ ดเผยว่า ในการประชุมคณะกร ร มการนโยบ ายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 250) ที่มี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

หัวรองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เป็นประธานการประชุมผ่ านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 20 ส.ค.

ที่ห้องกิติย ากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลย าณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้ าภายใน เข้ าร่ วมด้วย

โดยนายจุรินทร์ได้ให้นโยบ ายการดูแลเกษตรกรภายใต้สถานการณ์การแพ ร่ระบ าด CV 19

ที่ต้องเป็นไปอย่ างครอบคลุม เข้ าถึงปั ญหาอย่ างรวดเร็ว และดูแลอย่ างเป็นธรรม

โดยในปีงบประมาณ 2564 นับตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 – 15 ก.ค. 2564

กองทุนร วมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้จัดสรรงบประมาณ ไปแล้ว 2.1 พันล้ านบ าท

ในการดูแลเกษตรกรในกลุ่มสิ นค้ าผลไม้ ไ ข่ไ ก่ ข้ าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง

ปาล์มน้ำมัน พืชหัว พริก ข้ าวเหนียว ปศุสัตว์/ประมง

เป็นการช่วยเหลือผ่ านการเพิ่มช่องทางกระจายสิ นค้ าออกนอกแหล่งผลิต

ผลักดั นการส่งออก และชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการชะลอการจำหน่ายโดยการเก็บสต๊อก

นางสาวรัชด า กล่ าวว่า สำหรับปีงบประมาณ 2565

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิ นงบประมาณกองทุนฯ

จำนวน 2,562 ล้ านบ าท เพื่อช่วยเหลือสิ นค้ าเกษตร 10 กลุ่มสิ นค้ า

ได้แก่ ผลไม้ พืชหัว พืชผัก ข้ าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน

ข้ าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์ ประมง กล้วยไม้ ผ่ านมาตรการ 1)

เพิ่มช่องทาง/ระบ ายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต 2) เสริมสภาพคล่องด้ านเงิ นทุน

ชดเชยดอกเบี้ยเงิ นกู้ยืมเพื่อใช้ในการรับซื้อผลผลิตจากการเกษตรกรเพื่อจำหน่ายหรือเก็บสต๊อกไว้รอจำหน่าย 3)
สร้ างการรับรู้เพื่อเพิ่มการบริโภค/กระตุ้นการบริโภค 4)

ผลักดั นและบริหารจัดการส่งออก เพื่อลดอุปทานส่วนเกินในประเทศ 5)

ส่งเสริมด้ านปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพปรับคุณภาพและด้ านทุนการผลิต

นอกจากนี้มีการกำหนดร าค าเป้าหมายสิ นค้ าเกษตรปี 2565 เพื่อกองทุนฯจะได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกร

ข้อมูลจากthaipost.net