ชี วิตดีหมดหนี้หมดสิน ถึงปี65

หมดห นี้สิน ชีวิตดีตลอดปี 64 ถึง 65

เกิ ดวันจันทร์

พ้นเคร าะห์เสียที ลำบ ากมาเป็นสิบๆ ปี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมรับกับมิติใหม่

ของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นจนทำให้เหนื่อย

จะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้นมือ คุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนใดคนหนึ่ง

ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน

ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์เป็นอย่ างมาก

ณจะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดี อาจเป็นเจ้านายในที่ทำงาน หรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่เข้ามาสนับสนุน

ให้แนวทางที่ดีในอาชีพและการงานของคุณ

เกิ ดวันพุธ

คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า

และด วงชะต ายังได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือ

กร าบไหว้บูชา มีโอกาสจะสมหวังกับสิ่งที่ปร ารถนา

ลองหยิบมาสักใบ ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกร างวัลหลักล้าน เอาเงิ นนั้น

ไปตั้งตัว “ปลดหนี้ปลดสิน ออกรถให ม่ป้ายแดงได้เลย”

เกิ ดวันศุกร์

ขอระวังเรื่องคู่แข่งในเรื่องต่าง ๆ จะเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม

จะมีคนที่อยู่ในที่ทำงานที่ไม่ค่อยถูกชะต ากันแต่แรกๆ นำเรื่องเข้ามาทำให้คุณต้องหนักใจ

ระวังอย่ าทำอะไรที่โดเด่นเกินหน้าเกินตามากไปนัก

มีคนจ้องอิจฉาคุณอยู่ลับๆ ทำอะไรแต่พอดี ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป

เกิ ดวันเสาร์

คุณจะเริ่มรู้สึกสับสนกับอารมณ์ของตัวเองมากในช่วงนี้ บ างทีผีเข้าผีออก

ใครจะทำอะไรก็ดูไม่ถูกใจคุณไปเสียหมด จนเกิ ดความเครียดจนปวดตา

ด วงชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

ได้เพิ่มเงิ นเดือน มีความสำเร็จที่ดี แถมเงิ นทองก็จะร าบรื่นดีมาก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้

“โช คลาภจากการเสี่ ยงโช ค” หากเจอคนขายล็อกเตอร์รี่ที่มาเร่ขายใกล้สถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนไปบูชาขอพร ให้สุมหยิบมาสักใบ ดว ง

ท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกร างวัลหลักแสน มีเงิ นไปดาวน์รถ ดาวน์บ้ าน ได้สบ ายๆ