เคล็ดลับเสริมความเฮง 3 นักษัตร

3 ปีนักษัตรชี วิตดีหลังสารทจีน พร้อมเคล็ดลับเสริมด วงเฮงแบบต้นฉบับจากแดนมังกร

เช็ กด วง 3 ปีนักษัตร ดว งดีจัดเต็ม จากร้ ายกล ายเป็นดี หลังสารทจีนนี้

คนเกิ ดปีข าล

สำหรับคนเกิ ดปีข าล เรียกว่าด วงชะต าหลังจากตรุษจีนดีขึ้น

พื้นฐานด วงเป็นคนกล้ าคิด กล้ าทำ ขยัน เป็นพวกข าลุย

แต่ที่ผ่ านมาก็ลุยเหมือนกันแต่เหมือนลุยลงโคลนมากกว่า

เพราะด วงยังไม่ถึงจุดที่ประสบความสำเร็จ แต่ช่วงหลังสารทจีนย าว

ไปถึงตรุษจีนปีหน้า ก็ถือว่าเป็นช่วงเวล าที่ดี มีโอกาสที่จะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแล้ว

คนเกิ ดปีมะเมีย

คนเกิ ดปีมะเมียเป็นคนขยัน อดทน หัวไว รักการทำงานมาก

ช่วงหลังจากสารทจีน เรียกว่าช่วงด วงขึ้น มีโอกาสสมหวัง

โดยเฉพาะเรื่องงานที่จะสำเร็จเกิ นค าด หากสิ่งไหนที่ไม่คิดว่าจะได้ ก็จะได้สมใจ

คนเกิ ดปีกุน

จากร้ ายกล ายเป็นดีมากเลยก็ว่าได้ อุปสรรคปั ญห าต่ างๆ

ที่เคยมีก็จะเริ่มคลี่คล ายไปในทิศทางที่ดีขึ้น หน้าที่การงานเริ่มฉายแววความสำเร็จ

ก้าวหน้าทีละนิด ใครที่ทำธุรกิจการค้ าก็มีโอกาสที่จะลืมต าอ้าปากได้

คนทำงานประจำก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในสายงาน

จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ ายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เคล็ดลับเสริมด วงฉบับแดนมังกร

1. การปลู กต้นไม้นำโช ค

ชาวจีนมีความเชื่ อว่าการปลู กต้นเขย่ าเงิ น (ต้นศุภโช ค)

จะเป็นการเสริมด วงโช คล าภได้เป็นอย่ างดี เพร าะคนโบร าณ

เชื่ อว่าเมื่อเขย่ าต้นเขย่ าเงิ นแล้วจะมีเงิ นทองไหลมากองตรงหน้า

หรือจะเป็นต้นส้มจี๊ดก็ได้ หากมาปลู กไว้หน้าบ้ านจะทำให้โช คล าภเข้ ามารัวๆ

2. การไหว้เทพเจ้า

ชาวจีนยึดถือเรื่องการบูชาเทพมากๆ โดยมากชาวจีนที่ต้องการขอพรแบบจริงจัง

จะมีการกินเจก่อนไปไหว้ แล้วเมื่อไหว้เสร็จ และเมื่อสำเร็จสมหวังในช่วงก่อนปีให ม่

จะต้องไปไหว้ขอบคุณ

3. อาหารที่ทานแล้วเฮง

ชาวจีนมีความเชื่ อเกี่ยวกับอาหารที่ทานแล้วเฮงมากๆ อย่ างเนื้อสัตว์ก็ต้องเป็นเนื้อสัตว์

ที่ติดกระดูก ไม่ได้เล าะกระดูกมาทั้งหมด เพร าะเวล ากินจะได้เหลือกระดูก

หมายถึง การเหลือกินเหลือใช้ นั่นเอง

ข้อมูลจากtoday