สภาพอากาศวันนี้

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เผยทั่วไทย ฝนน้อยลง แต่อากาศร้อนขึ้น

อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียสในหล ายพื้นที่ ทั้งเหนือ -อีสาน-กล าง-กรุงเทพฯ

วันที่ 24 ส.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานลักษณะอากาศทั่วไป ใน 24 ชั่วโมง

ข้ างหน้า พบว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันด ามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นในระยะนี้

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงใหม่

เชียงร าย ลำปาง พะเย า น่าน และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดหนองค าย บึงกาฬ

นครพนม มุกด าหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลร าชธานี ศรีสะเกษ สุริทร์

บุรีรัมย์ นครร าชสีมา และชัยภูมิ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดร าชบุรี

กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคร าม

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ บริเว ณจังหวัดนครนา ยก ปร าจีนบุรี ระยอง

จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดเพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุร าษฎร์ธานี ยะล า ปัตตานี และนร าธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลจากkhaosod