ร าค าทองวันนี้

ร าค าทองคำประจำวันที่ 24ส.ค.2564 คงที่ เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ ายของวานนี้

โดยทองรูปพรรณข ายออกบ าทละ 28,650 บ าท

ต ามข้อมูลจากเว็ บไซต์ของ สมาค มค้ าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวล า 09.25 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเท ศอยู่ที่บ าทละ 28,050 บ าท

ข ายออกที่ร าค าบ าทละ 28,150 บ าท ต ามประก าศครั้งล่ าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,545.72 บ าท

ส่วนร าค าข ายออกอยู่ที่ 28,650 บ าท ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot)

อยู่ที่ 1,786.50 ดอลล าร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 24 ส.ค.2564

ประก าศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

– รับซื้อ บ าทละ 28,050 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 28,150 บ าท

ทองรูปพรรณ

– รับซื้อ บ าทละ 27,545.72 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 28,650 บ าท

ข้อมูลจากthairath