เข้าแล้วเงิ นคนละครึ่ ง

คนละครึ่ งเฟ ส 3 โอนให้อีก 1,500 บ าท เช็ กเงิ นเข้าวันไหน ใช้เงิ นไม่หมดทำอย่ างไร มีคำตอบ

โค รงการคนละค รึ่งเฟ ส 3 มีการโอนเงิ นเข้าแอ ปเป๋ าตั ง จะได้รับเป็น 2 ช่วง

คือ 1 ก.ค. – 30 ก.ย.64 ได้ 1,500 บ าท และช่วงที่ 2
คือวันที่1 ต.ค. -31 ธ.ค. 64 ได้อีก 1,500 บ าท รวมเป็น 3,000 บ าททั้งนี้
ผู้ที่ใช้เงิ นคนละค รึ่งช่วงแรก 1,500 บ าท หมดแล้ว จะต้องรอดไม่สาม ารถใช้ได้ในช่วงนี้
จนกว่า 1 ต.ค.64 จะมีเงิ นโอนอีก 1,500 บ าท

และสำหรับผู้ที่ใช้เงิ นช่วงแรก 1,500 บ าทไม่หมด ก็จะไม่มีการตั ดสิ ทธิ1500 บ าทแรก
จะรวมยอดไปรวมกับง วดที่ 2 ในวันที่ 1 ต.ค.นี้
ส่วนกรณีที่จะมีการเพิ่มเติมวงเงิ นหรือไม่ ณ ตอนนี้ยังไม่มีการประก าศ หรืออนุมั ติ ใดๆ มาจากรั ฐบ าล

ข้อมูลจากnews.ch7