ร าค าน้ำมันล่ าสุดวันนี้

ร าค าน้ำมันวันนี้ (24 ส.ค.) เช็ คร าค าดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่ าสุด

ร าค าน้ำมันประจำวันนี้ (24 ส.ค.) ต ามข้อมูลจากบ างจาก

แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 28.75 บ าท

ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 28.48 บ าท

ร ายงานร าค าดีเซลล่ าสุด จำหน่ายที่ร าค า 25.29 บ าท

ดีเซล B7 ร าค า 28.29 บ าท และดีเซลพรีเมียม

(Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 33.06 บ าท ส่วนร าค าน้ำมันพรุ่งนี้

ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ต ามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 7:38 น.
ที่ผ่ านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 28.75 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.48 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 27.24 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.14 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.29 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 25.29 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 25.04 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 33.06 บ าท

หมายเหตุ: ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก

ควรตรวจสอบร าค า ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.

ข้อมูลจากprachachat.net