อาชีพอิสระเหลือเวล าอีกแค่2 วัน

ด่วน ! แรงงานอิสระ 19 จังหวัด เหลือเวล า 2 วัน สมัคร ม.40 รับ 5 พันบ าท

แรงงานอิสระในกลุ่ม 3 และ 16 จังหวัดล็อคด าวน์ เหลือเวล า 2 วัน

หรือภายในวันที่ 24 สิงหาค มนี้สมัครมาตร า 40 รับเงิ นเยี ยวย า 5,000 บ าท

เช็ ควิธีสมัคร และข้อกำหนดได้ที่นี่

วันที่ 23 สิงหาค ม 2564 สืบเนื่องจากที่มติคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

เห็นชอบต ามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิ นกู้

เสนอกรอบวงเงิ น 33,471 ล้ านบ าท เมื่อวันที่ 10 สิงหาค ม

เพื่อช่วยเหลือแร งงานอิสระสัญชาติไทยที่เป็นผู้ประกันตนมาตร า 39 และ 40

ใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมการระบ าดสูงสุด (สีแดงเข้ม)

ซึ่งมีประมาณ 6,694,201 คน ให้ได้รับเงิ นเยี ยวย าคนละ 5,000 บ าท

ด้วยการโอนผ่ านบัญชีธนาค ารผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาช น

โดยใน 29 จังหวัด แบ่งออกเป็นผู้ประกันตนมาตร า 39 จำนวน 1.4 ล้ านคน

และผู้ประกันตนมาตร า 40 จำนวน 5.25 ล้ านคน ร วมทั้งสิ้น 6,694,200 คน

สำหรับกลุ่ม 10 จังหวัด (กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปร าการ

สมุทรสาคร นครปฐม สงขล า ยะล า ปัตตานี และนร าธิวาส)

ได้หมดเขตสมัครมาตร า 40 เพื่อรับเงิ นเยี ยวย าแล้วตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาค ม

และขย ายให้จ่ายเงิ นสมทบงวดแรกเพื่อเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์ภายในวันที่ 10 กรกฎาค ม

ข้อมูลจากprachachat.net