7 ต้นไม้มงคล

7 ต้นไม้มงคลปลู กแล้วร วย 2021

1.เศ รษฐีร วยทรั พย์ หรือเศ รษฐีมีทรั พย์

ต้นไม้มงคลปลู กแล้วร วย ต้นแรกที่อย ากจะแนะนำให้เพื่อนๆ

หามาปลู กเสริมความมงคล คือ เศ รษฐีร วยทรั พย์ หรือเศ รษฐีมีทรั พย์

ที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องบ ารมี กิจการเจริญรุ่งเรือง ร่ำร วยเงิ นทอง มีอำนาจวาสนา

2.ต้นเศ รษฐีพันล้ าน

ต้นไม้มงคลปลู กหน้าบ้ านแล้วร วย ต้นต่อมาคือ ต้นเศ รษฐีพันล้ าน

เป็นไม้มงคลที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องเงิ นทอง ธุรกิจให้ร่ำร วย ค้ าข ายได้กำไรดี

หากบ้ านใดปลู กต้นเศ รษฐีพันล้ าน บ้ านนั้นจะมีโช คเข้ ามาอย่ างต่อเนื่อง

ค้ าข ายร่ำร วย เงิ นทองไหลมาเทมา

3.ว่านเศ รษฐีนางกวัก หรือว่านเศ รษฐีกวักทรั พย์

ต้นไม้มงคลปลู กหน้าบ้ านทนแดด คงหนีไม่พ้น ว่านเศ รษฐีนางกวัก

หรือว่านเศ รษฐีกวักทรั พย์ ที่เป็นต้นไม้มงคลเหมาะสำหรับปลู ก

ต ามบ้ านเรือนหรือร้ านค้ า ว่านเศ รษฐีนางกวัก หรือว่านเศ รษฐีกวักทรั พย์เป็นว่านเสี่ ยงทาย

4.ว่านกวักนางพย ามหาเศ รษฐี

ต้นไม้มงคลปลู กหน้าบ้ านแล้วร วยต้นต่อมา คือ ว่านกวักนางพย ามหาเศ รษฐี

ที่เชื่ อกันว่า ถ้าปลู กหน้าร้ านหรือหน้าบ้ านจะช่วยเรียกทรั พย์

โช คล าภ เงิ นทอง กิจการเจริญรุ่งเรืองร่ำร วย นิยมปลู กไว้หน้าร้ าน หรือหน้าบ้ าน

เพื่อช่วยเรียกทรั พย์ เรียกเงิ นเรียกทอง และโช คล าภ

5. ต้นวาสนา

ต้นไม้มงคลปลู กหน้าบ้ านแล้วร วย อีกช นิดที่อย ากแนะนำ คือ

ต้นวาสนา ที่เปรียบเสมือนย าสามัญประจำบ้ าน ที่ไม่มีไม่ได้

จากชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าต้นไม้ช นิดนี้ช่วยเสริมความมงคลด้ านโช คล าภ วาสนา

บ้ านใดมีต้นวาสนาจะทำให้บ้ านนั้นมีความสุขสมหวัง เพิ่มความโช คดี หากปลู กไว้หลังบ้ านจะหนุนนำเสริมสิ่งดีๆ

6.ว่านเศ รษฐีกอบทรั พย์

ต้นไม้มงคลปลู กหน้าบ้ านแล้วร วย เสริมโช คล าภ และมหานิยม

คือ ว่านเศ รษฐีกอบทรั พย์ นิยมปลู กไว้หน้าบ้ านหรือหน้าร้ านค้ า

เพร าะเชื่ อว่าการปลู กว่านเศ รษฐีกอบทรั พย์จะนำมาซึ่งเงิ นทอง

และความร่ำร วย กิจการร้ านค้ ารุ่งเรือง ลูกค้ าเวียนมาไม่ข าดสาย

7.ชะแมบทอง

ปิดท้ายกันด้วยชะแมบทอง ต้นไม้สีทองเปล่งประกายท่ามกล างแสงแดด

เป็นไม้พุ่มยืนต้น ไม่ผลัดใบจึงไม่ต้องกังวลเรื่องใบร่ วงจนไม่สวยงาม

ดอกสีข าวคล้ ายถั่ว ชอบแดดจัด ทนแล้ง รดน้ำปานกล าง

ดูแลง่าย ใครผ่ านไปผ่ านมาก็ต้องเหลียวหันมามอง เพร าะสีทองอร่ าม

แ ม้จะอยู่ในที่ร่ม นิยมปลู กเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าบ้ านเหมือนมีทองวางอยู่หน้าบ้ าน

ข้อมูลจากbkklovehoro.com