ต้นไม้เสริมด วงประจำวันเกิ ด

เสริมโช คด วงเฮง ต้นไม้มงคลประจำวันเกิ ด
ช่วงนี้อยู่บ้ านไม่ค่อยได้ออกไปไหน ลองหาต้นไม้มงคลที่เหมาะกับวันเกิ ดของเร ามาปลู กกันดีกว่า นอกจากจะช่วยแก้เบื่อแล้ว ต้นไม้มงคลเหล่ านี้ยังจะช่วยหนุนนำพาสิ่งดี ๆ เข้ ามาในชี วิตคุณได้อีกด้วยนะ ลองจัดกันเลย!

คนเกิ ดวันอาทิตย์ : ต้นองุ่นทะเล เสริมหน้าที่การงานให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง

คนเกิ ดวันจันทร์ : ต้นมอนสเตอร่ า เสริมให้ผู้คนรักใคร่ เมตต า เอ็นดู

คนเกิ ดวันอังค าร : ต้นเงิ นไหลมาด่ างชมพู เสริมทรั พย์ เรียกเงิ นให้ไหลมาไม่ข าดมือ

คนเกิ ดวันพุธ : ต้นพลูฉลุ เสริมชี วิตให้มีแต่ความสุข สมหวังทุกประการ

คนเกิ ดวันพฤหัสบดี : ต้นลิ้นมังกรมูนชายน์ เสริมชี วิตให้ร าบรื่นทุกด้ าน

คนเกิ ดวันศุกร์ : ต้นไทรใบสัก เสริมพลัง อำนาจบ ารมี ชื่อเสียงและเกียรติยศ

คนเกิ ดวันเสาร์ : ต้นย างอินเดีย เสริมด้ านสุขภาพร่ างกายให้แข็งแร ง ปลอดภัยจากโรคร้ าย

ข้อมูลจากsanook