ร าค าน้ำมันลดหนักมาก

ร าค าน้ำมันวันนี้ (25 ส.ค.) เช็คร าค าดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่ าสุด

ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า ร าค าน้ำมันวันนี้ (25 ส.ค.) ต ามข้อมูลจาก

ปั๊มน้ำมันบ างจาก แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 28.75 บ าท

ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 28.48 บ าท

ร าค าดีเซลวันนี้ B10 จำหน่ายที่ร าค า 25.29 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 28.29 บ าท

และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 33.06 บ าท

สำหรับร าค าน้ำมันในวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ต ามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 8:48 น. ที่ผ่ านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 28.75 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.48 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 27.24 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.14 บ าท

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.29 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 25.29 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 25.04 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 33.06 บ าท

หมายเหตุ: ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรตรวจสอบร าค า ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้ างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.

ข้อมูลจากprachachat