มาแล้ว ประกันสังค ม ให้ทบทวนสิทธิ์

ชัดเจนแล้ว ประกันสังค มให้มาตร า 33,39 มาตร า40 ทบทวนสิทธิ์เริ่มวันที่ 1 ก.ย.

ชัดเจนแล้ว ประกันสังค มเปิ ดให้มาตร า33,มาตร า 39 และ มาตร า 40

เตรียมเปิ ดให้ผู้ประกันตนเปิ ดช่องทบทวนสิทธิ์เริ่มวันแรก 1 ก.ย.เป็นต้นไป

ใครเช็ คแล้วไม่ผ่ านเตรียมตัวเลย

ล่ าสุด เรื่องนี้ได้รับคำยืนยันจากนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแร งงาน

(ฝ่ายการเมือง) ว่า ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากการโอนไม่สำเร็จ

สามารถตรวจสอบร ายชื่อผู้ประกันตนที่โอนไม่สำเร็จได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังค ม

www.sso.go.th

หน้าตรวจสอบสิทธิ กรณีไม่สามารถโอนเงิ นสำเร็จด้วยสาเหตุที่ผู้ประกันตนไม่ผูกพร้อมเพย์

ขอให้ติดต่อธนาค ารเจ้าของบัญชี ส่วนกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิผู้ประกันตนสามารถยื่นทบทวนสิทธิ

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันย ายน 2564 นี้

สำหรับภาพร วมการจ่ายเงิ นเยี ยวย าผู้ประกันตนมาตร า 39 ใน 13 จังหวัด

ครอบคลุม 9 ประเภทกิจการ รอบที่ 1 จำนวน 5,000 บ าท เมื่อวานนี้

“การโอนเงิ นเยี ยวย าแก่ผู้ประกันตนมาตร า 39 ใน 13 จังหวัด 9 กิจการ ร ายละ 5,000 บ าท

ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ภาคแร งงานที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19

ต ามเจตนารมณ์ของท่านนายกรั ฐมนตรีและรั ฐบ าลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้ างหลัง

เพื่อให้แร งงานอยู่ได้ ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้และก้าวข้ ามสถานการณ์ CV ในครั้งนี้ไปด้วยกัน”

นางเธียรรัตน์ กล่ าวในท้ายสุด

สำหรับในวันพรุ่งนี้ 25 ส.ค. ประกันสังค มโอนเงิ นเยี ยวย าให้ผู้ประกันตนมาตร า 40

พื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 13 จังหวัด

เป็นวันที่สอง โดยโอนเงิ นเยี ยวย า 5,000 บ าท จำนวน 1.5 ล้ านคน โดยผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาช น

พื้นที่ 13 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

นครปฐม

นนทบุรี

ปทุมธานี

สมุทรสาคร

สมุทรปร าการ

ยะล า

ปัตต านี

นร าธิวาส

สงขล า

ฉะเชิงเทร า

ชลบุรี

พระนครศรีอยุธย า.

ข้อมูลจากthansettakij