5ดอกไม้นำโช ค

ดอกไม้มงคล 5 อย่ าง ปลู กในบ้ านเสริมสิริมงคล ความหมายดี คนอาศัยเป็นสุข

1. ดอกดาวเรือง

สีเหลืองโดดเด่นของดอกดาวเรืองทำให้สนามหน้าบ้ านสดใส ต ามความเชื่ อของคนโบร าณยังบอกว่า

ด าวเรืองหากปลู กในบริเว ณบ้ า นจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเจริญรุ่งเรือง มีเงิ น

มีทองเพิ่มพูนเหมือนสีของดอกด าวเรืองด้วย

2. ดอกบ านไม่รู้โรย

แค่ชื่อก็เป็นมงคลนามน่าปลู กประดับบ้ านแล้ว แถมตัวดอกยังมีสีม่วงเด่นสะดุดต าอยู่คงทนย าวนาน

ต ามความเชื่ อจะช่วยเสริมความรักความผูกพันของผู้อยู่อาศัยให้รักกันมั่นคงไม่รู้จักโรยร า

3. ดอกพุด

ดอกสีข าวบริสุทธิ์และส่งกลิ่นหอม ปลู กง่ายและมีความหมายดี หลายคนมักนำคำว่า พุด

เป็นคำพ้องเสียงกับ พุทธ ร วมเป็น พุทธรักษา ตรงต ามความหมายคือ เป็นบ้ านที่มีพระพุทธรักษา

ซึ่งต ามตำร าโบร าณ ดอกพุดช่วยเสริมความสำเร็จ ความเจริญมั่นคงในชี วิตของผู้อยู่อาศัย

4. ดอกกล้วยไม้

หากเป็นกล้วยไม้สีออกชมพู จะเน้นเสริมความสุขความสงบของคนภายในบ้ าน

แต่ถ้าปลู กดอกไม้กล้วยไม้สีม่วงหรือข าว ซึ่งเป็นสีที่นิยมนำไปถวายพระ

เสริมความเจริ ญรุ่งเรืองให้กับผู้ปลูก สามารถปลู กได้แบบลงดินหรือแขวนประดับกับต้นไม้ใหญ่

สร้างสีสันให้กับสวนได้เป็นอย่ างดี

5. ดอกกุหล าบ

เป็นความเคยชินเมื่อเห็นดอกกุหล าบย่อมยกให้เป็นตัวแทนของความรัก

ซึ่งการปลู กดอกกุหลาบภายในบ้ านก็จะช่วยนำความรักความอบอุ่นมาสู่ครอบครัวได้

โดยกุหลาบแต่ละสีก็มีความหมายจำเพาะเจาะจงลงไป เช่น สีชมพูบ่งบอกถึงความสุข

สีข าวสื่อถึงความรักนิรันดร หรือสีแดงหมายถึงความจริงจังกับความรัก