เตือน มรสุมถล่มหนัก

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือนมรสุมถล่มหนัก กทม.ก็โดน ระวังอันตร าย

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือนมรสุมถล่มทั่วไทย ฝนตกหนักร้อยละ 80 ของพื้นที่

กรุงเทพฯโดนด้วย ระวังอันตร าย เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหล าก

วันที่ 26 ส.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้า

ร่องมรสุมพาดผ่ านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันด ามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น

ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงใ หม่ ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก

กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และต าก อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดหนองค าย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม

มุกด าหาร ชัยภูมิ ขอนแก่น อำนาจเจริญ นครร าชสีมา บุรีรัมย์

สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกล าง

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี

สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธย า กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

นครปฐม ร าชบุรี สมุทรสงคร าม และสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดระนอง

พังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ข้อมูลจากkhaosod