ม.40 โอนเงิน5 พันวันสุดท้ าย

ผู้ประกันม.40 เช็ กเลย! ประกันสังค มโอนเงิน 5 พัน วันสุดท้ าย ม.39 รอรับพรุ่งนี้

จากกรณีคณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบอัน

เนื่องจากการล็ อกดาวน์เพื่อคุมการระบ าดของโร คติดเชื้ อไ วรั ส CV 2019

ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ด้วยการจ่ายเงิ นโครงการเยี ยวย าให้คนไทย

กลุ่มแร งงานและผู้ประกอบการ ประกันสังค มมาตร า 33 จำนวน 2,500 บ าท

มาตร า 39 และมาตร า 40 จะได้รับเงิ นช่ วยเหลือคนละ 5,000 บ าท

ด้วยการโอนผ่ านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาช น

วันที่ 26 สิงหาค ม 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า วันนี้จะเป็นวันสุดท้ าย

ที่สำนักงานประกันสังค มจะโอนเงิ นเยี ยวย าให้ผู้ประกันตนมาตร า 40

คนละ 5,000 บ าท ที่ได้รับสิทธิต ามเงื่อนไขโครงการเยี ยวย านายจ้าง

ส่วนผู้ประกันตนมาตร า 39 ในอีก 16 จังหวัด จะได้รับ 5,000 บ าท

ในวันที่ 27 สิงหาค ม จากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการโอนไปแล้ว 13 จังหวัด

เมื่อวันที่ 23 สิงหาค มที่ผ่ านมา

ข้อมูลจากmatichon