เงิ นเยี ยวย านักเรียน 2000 บ าท

ตรวจสอบสิทธิรับเงิ น “เยี ยวย านักเรียน” 2,000 บ าท เช็ กวันโอนเงิ นเข้ า

เปิ ดวิธีตรวจสอบสิทธิรับเงิ น 2,000 บ าท “เยี ยวย านักเรียน”

มาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่ าใช้จ่ายด้ านการศึกษาช่วง “CV-19”

ครอบคลุมนักเรียนทุกสังกัดกว่า 11 ล้านคน โดยผู้ปกครองรับเงิ นเต็มจำนวนโดยไม่หักค่ าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับมาตรการการ “เยี ยวย านักเรียน” กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

พร้อมจ่ายภายใน 7 วัน หลังได้รับเงิ นจากกระทรวงการคลัง

ค าดว่าจะเริ่มจ่ายได้ภายในวันที่ 31 สิงหาค ม – ต้นเดือน กันย ายน 2564 นี้

การตรวจสอบสิทธิเพื่อรับเงิ น “เยี ยวย านักเรียน” สามารถทำได้ผ่ านเว็บไซต์

สำนักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

student.edudev.in.th (คลิก) โดยให้กรอกเลขประจำตัวประชาช น

ต ามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน จากนั้นให้กดตรวจสอบข้อมูล

โดยนักเรียนที่จะสามารถตรวจสอบได้ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะก รรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ที่สถานศึกษาร ายงานและยืนยัน/รับรอง จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนร ายบุคคล

(Data Management Center: DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

ข้อมูลจากkomchadluek