7 ว่านนำโช ค

7 ว่านมงคล ปลู กแล้วร วย เรียกทรั พย์เข้ า การเงิ นมั่งคั่ง

ว่านมงคล กุศโลบ าย ในทางร่ำร วย จริงๆ แล้วแค่เร าได้ยินชื่อต้นไม้เหล่ านี้

เร าก็แทบจะยิ้มต าม และเหมือนมีเงิ น มีโช คล าภมากองตรงหน้าแล้ว

1. ว่านนางกวัก

หรือว่านเรียกทรั พย์ ใบของว่านนางกวักจะมีลักษณะคล้ ายใบโพธิ์

มีดอกสีข าว ต ามความเชื่ อ ว่านนางกวักมีเมตต ามหานิยมต่อตัวผู้ปลู กมาก

และถ้าหากเร านำว่านนางกวักมาปลู กไว้ในบ้ าน

บ้ านนั้นจะกวักเงิ นกวักทองเข้ าบ้ าน มีโช คล าภ อยู่อย่ างสงบร่มเย็น

2. ว่านเศ รษฐี

ความเชื่ อเลี้ยงว่านเศ รษฐีจะช่วยเรียกโช คล าภให้เข้ ามาไม่ข าดสาย

และถูกหลักต ามฮวงจุ้ย

3. ว่านร วยไม่เลิก

เป็นว่านที่เสริมเรื่องโช คล าภ แค่ชื่อก็น่าหามาปลู กแล้วใช่มั้ยล่ะ

ซึ่งว่านร วยไม่เลิกนี้จะช่วยเสริมเรื่องโช คล าภ กวักเงิ นทอง

และงานต่ างๆ การค้ าข ายที่มั่นคงขึ้น เร าสามารถปลู กว่านนี้ไว้ในที่ทำงาน

หรือที่บ้ านก็ได้

4.ว่านมหาล าภ

นิยมปลู กคู่กันจะดีนะคะ เพร าะให้คุณเรื่องเมตต ามหานิยมที่คล้ ายกัน

ปลู กด้วยกันส่งเสริมกัน และเกิ ดผลต่อผู้ปลู กอย่ างมากเลยค่ะ

เพร าะหากปลู กแล้วเจริญงอกงามดี ตัวผู้ปลู กก็อาจจะมีโช คล าภ

หรือมีโช คจากการเสี่ ยงทายนั่นเอง

5. ว่านมหาโช ค

ว่านมหาโช คนิยมปลู กในกระถาง และตั้งในอาค ารมากกว่ากล างแจ้ง

ชอบแดดแบบรำไร ความเชื่ อของการปลู กว่านมหาโช ค เป็นว่านเมตต ามหานิยม

6. ว่านเสน่ห์จันทร์ข าว

หล ายคนนิยมนำมาปลู กไว้ในกระถาง ในห้อง ที่ทำงาน หรือที่บ้ านในตัวอาค ารเป็นหลัก

แต่ไม่นิยมปลู กกล างแจ้ง หรือที่ร้อนนะคะ ว่านเสน่ห์จันทร์ข าวจัดเป็นว่านมงคล

ประเภทเมตต ามหานิยม เสริมโช คล าภ ความเชื่ อนี้จะทำให้ผู้คนรักใคร่ หลงใหล

ที่สำคัญยังช่วยเรียกเงิ นและทอง ทำการค้ าก็รุ่งเรือง

7. ว่านเศ รษฐีน้ำเต้ าทอง

ความเชื่ อในว่านเศ รษฐีน้ำเต้ าทองนั้น เป็นว่านที่ให้คุณทางเมตต ามหานิยม

และยังเชื่ อกันว่าช่วยปกปักรักษาบ้ านเรือนให้พ้นจากอาเพ ศทั้งหล าย

ความมงคลยังไม่หมด ยังช่วยเรียกเงิ นทองให้ไม่ข าดมือ หรือหากพกหัวว่านติดตัวจะทำให้มีเสน่ห์เพิ่มขึ้นด้วย

ข้อมูลจากthairath