6นักษัตรด วงพลิกฟื้นกลับร้ ายกล ายเป็นดี

6 นักษัตร เปลี่ยนร้ ายกล ายเป็นดี หมอโอ๋ กันย าพร บอกไว้ว่าในเดือนสิงหาค มนี้

นักษัตรที่มีด วงเปลี่ยนชัดเจนจากที่เคยติดขัดจะคลี่คล าย ความรักที่เคยปรับตัวจะกลับมา

กับ 6 นักษัตรที่หมอโอ๋กำลังจะกล่ าวนี้ เรียกว่าฟังแล้วใจชื้นขึ้นมาทันที

ชวด ขาล มะเส็ง วอก ระกา กุน

ชีวิตที่ผ่ า นมาเหมือนผึ้งที่ติดกับดักใยแมงมุม ติดขัด อุปสรรค มีปัญ หา ทางตัน

หาทางออกไม่ได้ ดั่งชีวิตติดคุก อยู่กับที่ทำอะไรไม่ได้ ยิ่ งขยับตัวยิ่ งล้มเหลว ยิ่ งดิ้นรนยิ่ งแย่

ยิ่ งพย าย ามยิ่ งหมดหวัง รวมไปถึงความรักที่พย าย ามปรับตัว

พย าย ามปรับความเข้าใจแต่ความสัมพันธ์ ยิ่ งเ ลวร้ ายลง

แต่เดือนสิงหาค ม ยังค าดหวังโ ชคดี มีลมพัดใยแมงมุมให้ขาด เปรียบกับอุปสรรคต่างๆ หลุดพ้น

ทั้งด้านการเ งิน ความรัก สุขภาพที่ดีขึ้น จึงพ้นภัย พ้นทุกข์ พ้นโทษ พ้นโศก

อย่ าเชื่ อคนไม่ดีจะมีภัย ให้ประหยัดอดออมวางแผนการเงิ น ที่ผ่ านมาหมดกับการใช้เงิ นที่ไม่จำเป็น

พึ่งพาใครไม่ได้ ต้องพึ่งตัวเอง

เรื่องงานให้อดทนไว้ก่อน อดทนอยู่ต่อไปถึงแ ม้ว่าจะเบื่อหน่าย เรื่องความรัก ที่ผ่ านมาถ้าเคยเลิ กร า

มีปัญ หา จะกลับมาคืนดีกันได้อีกครั้ง