เค าะแล้ว ปรับเวล าเค อร์ฟิว

เมื่อวันที่ 26 สิงหาค ม ร ายงานข่าวจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์บริหารสถานการณ์ CV (ศปก.ศบค.) หรือ ศบค.ชุดเล็ก

แจ้งว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคล ายล็อกดาวน์จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

โดยจะผ่อนปรนให้ร้ านอาหารนั่งรับประทานอาหารในร้ านได้ รวมทั้งลดระยะเวล าเค อร์ฟิว

หรือ ห้ ามออกนอกเคหะสถานในย ามวิก าล 1 ชั่วโมง

ในส่วนของการผ่อนปรนร้ านอาหารให้นั่งรับประทานในร้ านได้นั้น จะมี 2 ส่วน คือ

1.ร้ านอาหารที่มีการเ ปิดเครื่องปรับอากาศ หรือ เปิ ดแอร์ อนุญาตนั่งรับประทานในร้ านได้คิดเป็น 50% ของจำนวนที่นั่งในร้ าน

2.ร้ านอาหารที่ไม่มีการเ ปิดเครื่องปรับอากาศ หรือไม่เปิ ดแอร์ ให้นั่งได้ 75 % ของจำนวนที่นั่งใน าน

ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้มาตรการสาธ ารณสุขเข้มงวด อาทิ พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวล า

ห้ ามตะโกนสั่งอาหาร ห้ ามรวมกลุ่ม ล้ างมือด้วยเจลล์

ส่วนการลดเวล าเค อร์ฟิวนั้น ยังห้ ามประชาช นในพื้นที่สีแดงเข้มออกนอกเคหสถาน

แต่ศบค.ชุดเล็กหารือและลงมติให้ ลดเวล าลงจากเดิม 1 ชั่วโมง เหลือเวล า 22.00 ถึง 04.00 น.

จากเดิม 21.00-04.00 น.

นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่จะเสนอเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เป็นประธานการประชุมในวันที่ 27 สิงหาค มนี้ เพื่อลงมติว่าจะเห็นชอบตามศบค.ชุดเล็กหรือไม่ แล้วจะเริ่มบังคับใช้เมื่อไร

อย่ างไรก็ตาม ศบค.ชุดเล็ก เค าะคล ายล็อ กดาวน์ นั่งทานอาหารในร้ านได้-ลดเวล าเค อร์ฟิว

ขอบคุณข้อมูล siamstreet