บัตรสวัสดิการเดือนกันย ายน

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน เดือนกันย ายน 2564 นั้น กรมบัญชีกล าง ในสังกัดกระทรวงการคลัง

พร้อมโอนเงิ นเยี ยว ย าประจำเดือนกันย ายน 2564 และ เงิ นเยี ยว ย าช่วยเห ลือแพ ร่ร ะ บ าดเชื้ อCV ดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน เดือนกันย ายน 2564 ผู้ถือบัตรส าม ารถใช้ได้ 7 ร ายการ ดังนี้

วันที่ 1 กันย ายน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจ นได้รับเงิ นสองร ายการดังนี้

ร ายการที่ 1

ร ายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บ าท ใช้ได้เฉพาะร้ านค้ าประชารั ฐเท่านั้น

คนละ 200 บ าทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีร ายได้ 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บ าท

คนละ 300 บ าทต่อเดือน แบ่งต ามเกณฑ์ร ายได้ ผู้ที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี

ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

ร ายการที่ 2.

เงิ นเยี ยว ย าพิเศ ษช่วยเห ลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บ าท

ใช้ซื้อสินค้ าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ ร้ านค้ าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3

ไปใช้สิ ทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงิ นเห ลือเท่าไหร่ เงิ นซื้อสองมีสองส่วน

วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บ าท

ร ายการที่ 3.

เงิ นเช่วยเห ลือค่ าเดินทางรถโดยส ารส ารณะคนละ 500 บ าท รถเมล์ รถไฟฟ้า แล รถไฟฟ้าใต้ดิน

ร ายการที่ 4.

ส่วนลดค่ าก๊าซหุงต้ม 45 บ าทได้รับ 45บ าทต่อ3 เดือนซึ่งต้องนำไปใช้กับร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการประชารั ฐเท่านั้น

วันที่ 18 กันย ายน

ร ายการที่ 5.

ช่วยเห ลือค่ าไฟฟ้า 230 บ าทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิ ทธิ

เงื่ อนไข ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันย ายน 2563 เห็นชอบการขย ายเวล าม าตรการบรรเทา

ภาระค่ าไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวล า 3 เดือน ให้ใช้สิ ทธิค่ าไฟฟ้าฟ รีต าม

ม าตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิ ทธิต ามม าตรการนี้

ในวงเงิ น 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด

ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่ าไฟฟ้าทั้งหมดพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปร าการ

ร ายการที่ 6.

ค่ าน้ำประปา จำนวน 100 บ าท

การประปานครหลวง ได้บรรเทาภาระค่ าใช้จ่ายด้านส าธารณูปโภ คขั้นพื้นฐานแก่ผู้มีร ายได้น้อยที่ถือ

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐกว่า 13.9 ล้ านคน หรือประม าณ 8 ล้ านครัวเรือน โดยมีเงื่ อนไข ดังนี้

1. เป็นผู้มีสิ ทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิ ทธิ์ เท่านั้น)

2. ใบแจ้งค่ าน้ำที่ได้รับสิ ทธิ์ คือ ใบแจ้งค่ าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 – ตุล าค ม 2564 (รวมระยะเวล า 12 เดือน)

3. มียอดเงิ นรวมภาษีมูลค่ าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บ าท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้ น้ำ

ต่อเดือนหากเดือนใดมียอดเกิน 100 บ าท จะไม่ส าม ารถรับสิ ทธิ์ดังกล่ าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน

4. สิ ทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

5. ชำระค่ าน้ำต ามปกติผ่ านช่องทางต่ าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงิ นคืนผ่ าน

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐต ามยอดชำระจริงในกล างเดือนถัดไป

วันที่22 กันย ายน

ร ายการที่ 7.

เงิ นช่วยเห ลือพิเศษสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐผู้พิการ 200 บ าท โอนให้ประม าณวันที่ 22 สิงหาค ม

กดเป็นเงิ นสดออกม าใช้ได้ กฎที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาค ารกรุงไทย

หม ายเห ตุ: กรมบัญชีกล าง กระทรวงการคลัง โอนเงิ นวันแรกให้ผู้ถือบัตรตั้งแต่วันที่ 1 กันย ายน 2564.

ขอบคุณข้อมูล: กรมบัญชีกล าง