เงิ นเยี ยวย านักเรียน2000บ าท

เป็นอีกโค รงการที่ได้รับคว ามสนใจ จากกรณี คณะรั ฐมนตรี (ครม.)

มีมติเ ห็นชอบโคร งการให้ความช่ วยเหลื อบรรเท าภาระค่ าใช้จ่ าย

ด้านการศึ กษาของครั วเ รือนและประชาช น เพื่ อช่วยบ รรเท าภาระค่ าใช้จ่ าย

ให้กับผู้ปกค รองและนักเรีย นนักศึ กษาทั้งภาครั ฐและภา คเอกช น

ประจำปีการศึ กษา 1/2564 ที่ได้รับผลกร ะทบทางเศร ษฐกิจจากสถาน การณ์การแ พร่ระบ าดของ cv

ขณะนี้อยู่ระหว่ างการยื นยันตรว จสอบสิ ทธิการได้รับความช่ วยเ หลือ

โดยเบื้ องต้น กระทร วงศึ กษาธิการ จะโอ นเงิ นช่วยเห ลือให้นักเรี ยนและ

ผู้ปกค รองในอัตร า 2,000 บ าทต่อคน ในวันที่ 31 ส.ค.นี้ ทั้งนี้

สำหรับผู้ได้รับเงิ นเยี ยวย าในส่วนของกระทรว งศึก ษาธิการมีประม าณ 11 ล้านคน

วงเงิ นรวมประมาณ 21,600 ล้านบ าท

ล่าสุดวันที่ 26 ส.ค.2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า จากการต รวจสอบเ ว็บไซต์

สำนักงานคณะกร รมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐ าน (สพฐ.) ได้มีการระบุ

เงื่อ นไข หรือ การตรว จสอบสิ ทธิ (ค ลิกตรวจสอ บสิ ทธิ)

ว่า ร ายชื่อนักเรี ยนที่จะสามารถตร วจสอบได้ต้องเป็นนักเรี ยนที่กำลังศึ กษาอยู่ใน

สถ านศึกษา สังกั ดสำนักงานคณะกร รมการการศึ กษาขั้นพื้นฐ าน (สพฐ.)

ที่สถานศึ กษาร ายงานและยื นยัน/รั บรอง จากระบบจัดเก็ บข้อมูล

นักเรี ยนร ายบุคคล (Data Management Center: DMC) ณ วันที่ 25 มิถุน ายน 2564 เท่านั้น

หากนักเรี ยนศึ กษาอยู่ในสถา นศึ กษาสังกั ดอื่น ๆ กรุณาติ ดต่อต้นสั งกัด หรือ สถา นศึ กษาของตัวนักเรี ยนเพื่อขอข้ อมูลเพิ่มเติม

โดยจะไม่สาม ารถตร วจสอบข้ อมู ลได้จากร ะบบนี้