สภาพอากาศวันนี้

สภาพอากาศวันนี้ ฝนฟ้าคะนองทั่วไทย เตือน 29 จว.หนัก ระวังน้ำท่วม-น้ำป่า

“ฝนฟ้าคะนอง” ทั่วไทย-ตกหนักบ างแห่งบริเว ณ “ภาคเหนือ-อีสาน-กล าง-ตะวันออก”

เตือนประชาช นระวังอันตร ายจากฝนตกหนัก อาจเกิ ด “น้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหล าก” ระยะนี้

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้า

ร่องมรสุมพาดผ่ านภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง

เข้ าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณทะเลจีนใต้ตอนกล าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันด ามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ยังคงมีฝนตกหนัก

บ างแห่งบริเว ณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง และภาคตะวันออก

ขอให้ประชาช นที่อาศัยในพื้นที่เสี่ ยงภั ยบริเว ณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกล าง และภาคตะวันออก ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดเชียงใหม่

ลำพูน ลำปาง ต าก สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู

ขอนแก่น ชัยภูมิ นครร าชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดนครสวรรค์

อุทัยธานี ลพบุรี กาญจนบุรี และร าชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดนครนายก

ปร าจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร

สุร าษฎร์ธานี ปัตต านี ยะล า และนร าธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ข้อมูลจากthairath