ร าค าทอง พุ่งขึ้นสูงอีกแล้ว

ร าค าทองวันนี้ (30 ส.ค.) ขยับขึ้น 50 บ าท รูปพรรณข ายออก 28,500 บ าท

ร าค าทองประจำวันนี้ (30 ส.ค.) ปรับร าค าขึ้น 50 บ าท

เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้ โดยทองรูปพรรณข ายออกบ าทละ 28,500 บ าท

ต ามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9:26 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,900 บ าท

ข ายออกที่ร าค าบ าทละ 28,000 บ าท ต ามประกาศครั้งล่ าสุด

ด้ านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,394.12 บ าท

ร าค าข ายออกบ าทละ 28,500 บ าท ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot

อยู่ที่ 1,817.00 ดอลล าร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 30 ส.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 27,900 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 28,000 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,394.12 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 28,500 บ าท

ข้อมูลจากprachachat