ร าค าน้ำมันวันนี้

ร าค าน้ำมันวันนี้ (30 ส.ค.) เช็ คร าค าดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่ าสุด

ร าค าน้ำมันประจำวันนี้ (30 ส.ค.) ต ามข้อมูลจากบ างจาก แก๊สโซลฮอล์ 95

จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 29.25 บ าท ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 28.98 บ าท

ร ายงานร าค าดีเซลล่ าสุด ร าค าอยู่ที่ 25.79 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 28.79 บ าท

และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 33.56 บ าท

ส่วนร าค าน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ต ามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 8:12 น. ที่ผ่ านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.25 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.98 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 27.74 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.44 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.79 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 25.79 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 25.54 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 33.56 บ าท

หมายเหตุ: ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรตรวจสอบร าค า ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้ างต้นยังไม่ร วมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.

ข้อมูลจากprachachat