ม.40 เงิ นไม่เข้ าแก้ไขยังใง

เช็ คสิทธิประกันสังค ม ม.40′ www.sso.go.th เงิ นไม่เข้ าแก้ยังไง?

หลังจากที่ “ประกันสังค ม” โอนเงินเยี ยวย าให้แก่ผู้ประกันตน ม.40 ในกลุ่ม 16 จังหวัด

(กาญจนบุรี ต าก นครนายก นครร าชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปร าจีนบุรี เพชรบุรี

เพชรบูรณ์ ระยอง ร าชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคร าม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง)

จำนวน 802,397 คน ไปแล้วเมื่อวานนี้ 27 สิงหาค ม 2564 ทำให้วันนี้ผู้ประกันตน

“เช็ คสิทธิประกันสังค ม ม.40” ผ่ าน www.sso.go.th กันอย่ างต่อเนื่อง

1. วิธี “เช็ คสิทธิประกันสังค ม ม.40” ทำแบบนี้

สำหรับวิธีเช็ คสิทธิประกันสังค ม หรือตรวจสอบสิทธิประกันสังค ม

ของผู้ประกันตน มาตร า 40 สามารถทำได้ดังนี้

เข้ าไปที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th

กดคลิกที่ “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยี ยวย าฯ (ผู้ประกันตนมาตร า 40)”

เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยี ยวย าผู้ประกันตน

กรอกเลขบัตรประชาช น 13 หลัก และกรอกรหัสให้ตรงต ามรูปที่กำหนด

จากนั้นกด “ค้นหา”

ระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมอัพเดทข้อมูลล่ าสุดให้ทร าบ

2. เช็ คแล้ว “ได้รับสิทธิ” แต่เงิ นยังไม่เข้ า แก้ยังไง?

สำหรับผู้ประกันตน ม.40 ที่มีสิทธิได้รับเงินเยี ยวย าในมาตรการนี้

หากมีบัญชีธนาค ารแล้ว แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาช น

หรือเคยผูกบัญชีด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือเอาไว้ แบบนี้เงินเยี ยวย าจะโอนเข้ าบัญชีไม่ได้!

เมื่อเข้ าเช็ คสิทธิในระบบอาจพบว่า “ได้รับสิทธิ” แต่เงิ นยังไม่เข้ าบัญชี ต้องรีบแก้ไข

วิธีแก้ไข : ให้รีบดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาช น

หรือใครที่เคยผูกกับเลขโทรศัพท์มือถือไว้ ก็ให้ไปเปลี่ยนพร้อมเพย์มาเป็น

ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาช นโดยด่วน จากนั้นให้เข้ าไปตรวจสอบ

สิทธิผ่ าน www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังค มได้อีกครั้งทันที

ข้อมูลจากbangkokbiz