ต าร างเงิ นเข้ าบัตรคนจน

ต าร างเงิ นเข้ า เดือนกันย ายน 2564 คลัง พร้อมเติมเงิ น 1 ก.ย.นี้

จากกรณีที่ คณะรั ฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือ

ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน จำนวน 13.9 ล้ านคน

เพื่อรับสิทธิเงิ นเยี ย ว ย าจากการแพ ร่ CV ระลอกเดือนเมษายนเพิ่มเติม

นอกเหนือจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐได้ค่ าใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน

สำหรับความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน เดือนกันย ายน 2564 นั้น

กรมบัญชีกล าง ในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมโอนเงิ นเยี ย วย า

ประจำเดือนกันย ายน 2564 และ เงิ นเยี ยวย าช่วยเหลือของ CV ดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน เดือนกันย ายน 2564 ผู้ถือบัตรสามารถใช้ได้ 7 ร ายการ ดังนี้

วันที่ 1 กันย ายน

ร ายการที่ 1

ร ายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บ าท ใช้ได้เฉพาะร้ านค้ าประชารั ฐเท่านั้น

คนละ 200 บ าทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีร ายได้ 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บ าท

คนละ 300 บ าทต่อเดือน แบ่งต ามเกณฑ์ร ายได้ ผู้ที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี

ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

ร ายการที่ 2.

เงิ นเยี ยวย าพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บ าท

ใช้ซื้อสิ นค้ าร่ วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ ร้ านค้ าร่ วมโครงการคนละครึ่ งเฟส 3

ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงิ นเหลือเท่าไหร่ เงิ นซื้อสองมีสองส่วน

วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บ าท

ร ายการที่ 3.

เงิ นเช่วยเหลือค่ าเดินทางรถโดยสารสารณะคนละ 500 บ าท รถเมล์ รถไฟฟ้า แล รถไฟฟ้าใต้ดิน

ร ายการที่ 4.

ส่วนลดค่ าก๊าซหุงต้ม 45 บ าท ได้รับ 45 บ าทต่อ 3 เดือน

ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้ านค้ าที่เข้ าร่ วมโครงการประชารั ฐเท่านั้น

วันที่ 18 กันย ายน

ร ายการที่ 5.

ช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า 230 บ าทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ

เงื่อนไข ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันย ายน 2563 เห็นชอบการขย ายเวล า

มาตรการบรรเทาภาระค่ าไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อ

กันเป็นระยะเวล า 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่ าไฟฟ้าฟรีต ามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิต ามมาตรการนี้ในวงเงิ น 230 บ าท

ต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เ กินวงเงิ นที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่ าไฟฟ้าทั้งหมด

พื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปร าการ

ร ายการที่ 6.

ค่ าน้ำประปา จำนวน 100 บ าท

การประปานครหลวง ได้บรรเทาภาระค่ าใช้จ่ายด้ านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้มีร าย

ได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐกว่า 13.9 ล้ านคน หรือประมาณ 8 ล้ านครัวเรือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)

2. ใบแจ้งค่ าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบแจ้งค่ าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 – ตุล าค ม 2564

(ร วมระยะเวล า 12 เดือน)

3. มียอดเงิ นร วมภาษีมูลค่ าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้ นไม่เกิน 100 บ าท ต่อ 1 ทะเบี ยนผู้ใช้ น้ำ

ต่อเดือนหากเดือนใดมียอดเกิน 100 บ าท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่ าวในเดือนนั้นได้

และต้องชำระเองเต็มจำนวน

4. สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

5. ชำระค่ าน้ำต ามปกติผ่ านช่องทางต่ าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงิ นคืน

ผ่ านบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐต ามยอดชำระจริงในกล างเดือนถัดไป

วันที่22 กันย ายน

ร ายการที่ 7.

เงิ นช่วยเหลือพิเศษสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐผู้พิการ 200 บ าท

โอนให้ประมาณวันที่ 22 สิงหาค ม กดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ได้ กฎที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาค ารกรุงไทย

หมายเหตุ: กรมบัญชีกล าง กระทรวงการคลัง โอนเงิ นวันแรกให้ผู้ถือบัตรตั้งแต่วันที่ 1 กันย ายน 2564.

ข้อมูลจากsiamnews