วิธีทบทวนสิทธิ เงิ นเยี ยวย า ม.33 39 40

วิธี ‘ทบทวนสิทธิ’ เงิ นเยี ยวย าประกันสังค ม เช็ คสิทธิ www.sso.go.th

นับถอยหลังอีก 2 วัน “ประกันสังค ม” ก็จะเปิ ดระบบให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40

กลุ่มที่มีคุณสมบัติครบ แต่เช็ คสิทธิแล้วพบว่าตนเอง “ไม่ได้รับสิทธิ”

ให้สามารถยื่น “ทบทวนสิทธิ” ได้ในวันที่ 1 กันย ายน 2564 เป็นวันแรก!

และสามารถยื่นได้ในระยะเวล าหนึ่งเดือนเต็ม และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันย ายน 2564

1. เช็ คคุณสมบัติผู้ประกันตน เข้ าเกณฑ์หรือไม่?

ก่อนอื่น ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ที่ต้องการรับสิทธิเงิ นเยี ยวย า

จากประกันสังค ม จะต้องเช็ คตัวเองให้ดีว่ามีคุณสมบัติเข้ าข่ ายเป็นผู้มีสิทธิหรือไม่? ดังนี้

2. เปิ ดวิธียื่น “ทบทวนสิทธิ” รับเงิ นเยี ยวย า

หลังจากที่ “ประกันสังค ม” ทยอยโอนเงิ นเยี ยวย า ต ามกำหนด

ไทม์ไลน์ของแต่ละกลุ่มจังหวัด พบว่าผู้ประกันตนที่มีสิทธิต ามเกณฑ์กำหนด

ส่วนใหญ่ได้รับเงิ นโอนเข้ าบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว

แต่ยังมีบ างส่วนที่พบว่าตนเองก็มีคุณสมบัติครบ แต่ระบบแจ้งว่า “ไม่ได้รับสิทธิ”

กรณีแบบนี้ ให้ผู้ประกันเตรียมยื่นทบทวนสิทธิในวันที่ 1-30 ก.ย. 2564

3. เงื่อนไขต้องรู้! ก่อนยื่น “ทบทวนสิทธิ”

นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขสำคัญ ในการขอยื่นทบทวนสิทธิที่ต้องรู้ ดังนี้

ให้ยื่นทบทวนสิทธิได้เฉพาะผู้ที่เข้ าข่ ายเงื่อนไขการเยี ยวย า

ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดเท่านั้น

ต้องเช็ คสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังค ม www.sso.go.th

แล้วเห็นระบบแสดงข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” เท่านั้น ถึงจะยื่นทบทวนสิทธิได้

หากระบบแสดงข้อความว่า “ได้รับสิทธิ” แต่ยังไม่ได้รับเงิ นเยี ยวย า

เข้ าบัญชีพร้อมเพย์ ให้รอโอนเงิ นรอบเก็บตก ซึ่งจะโอนให้ทุกสัปด าห์ ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

4. รู้วิธีเช็ คสิทธิประกันสังค ม อีกครั้ง!

สำหรับวิธีเช็ คสิทธิประกันสังค ม หรือตรวจสอบสิทธิประกันสังค ม

ของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 สามารถทำได้ดังนี้

เข้ าไปที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th

กดคลิกที่ ตรวจสอบสิทธิโครงการเยี ยวย าฯ ผู้ประกันตน ม.33

หรือตรวจสอบสิทธิโครงการเยี ยวย าฯ ผู้ประกันตน ม.39

หรือตรวจสอบสิทธิโครงการเยี ยวย าฯ ผู้ประกันตน ม.40

เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยี ยวย าผู้ประกันตน

กรอกเลขบัตรประชาช น 13 หลัก และกรอกรหัสให้ตรงต ามรูปที่กำหนด

จากนั้นกด “ค้นหา”

ระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมอัพเดทข้อมูลล่ าสุดให้ทร าบ

5. “ทบทวนสิทธิ” ได้ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

กลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัดแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี

ปทุมธานี สมุทรปร าการ สมุทรสาคร นร าธิวาส ปัตตานี ยะล า และสงขล า

กลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัดถัดมา ได้แก่ ฉะเชิงเทร า ชลบุรี และพระนครศรีอยุธย า

กลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัดหลัง ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก

นครร าชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปร าจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง

ร าชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคร าม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

ข้อมูลจากbangkokbiz