บัตรคนจนรอรับเงิ น500

1 ก.ย.นี้ผู้ถือบัตรคนจน รอรับเงิ นสูงสุด 500 บ าท

31 ส.ค.64 ร ายงานข่ าวแจ้งว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

หรือ บัตรคนจน ประจำเดือนกันย ายน 2564 กรมบัญชีกล าง

ในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมโอนเงิ นเยี ยวย า ต ามเงื่อนไขที่กำหนด

เช็ กสิทธิบัตรคนจนวันที่ 1 กันย ายน 2564

ร ายการที่ 1

คนละ 200 บ าทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีร ายได้ 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บ าท

คนละ 300 บ าทต่อเดือน แบ่งต ามเกณฑ์ร ายได้ ผู้ที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี

ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

ร ายการที่ 2

เงิ นเพิ่มกำลังซื้อ เงิ นเยี ยวย าพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บ าท

ใช้ซื้อสิ นค้ าร่ วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ ร้ านค้ าร่ วมโครงการคนละครึ่ งเฟส 3

วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บ าท

เงิ นช่วยเหลือค่ าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ (ไม่สามารถกดเป็นเ งินสดได้)

รถเมล์ รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน คนละ 500 บ าทต่อเดือน

ส่วนลดค่ าก๊าซหุงต้ม 45 บ าท ต่อ 3 เดือน ใช้กับร้ านค้ าที่เข้ าร่ วมโครงการประชารั ฐเท่านั้น

ข้อมูลจากthaipost