ร าศีออร่ าเศร ษฐีเด่นชัดมาก

ด วง5ร าศีออร่ าเศร ษฐีเด่ นชัด

‘หมอดูดัง’ เปิ ด 5 ร าศีด วงรุ่งพุ่งทะย าน เพราะมหัศจรรย์แห่งแ รงบุญ เงิ นทองเดินสะพัดคล่องมือ

เช็ คเลย!!อาจารย์กิติคุณ พลวัน หมอดูชื่อดัง พย ากรณ์ผ่ านเพจ Horoworld

โดยระบุว่า 5 ร าศี ดว งรุ่งพุ่งทะย าน เงิ นทองเดินสะพัดคล่องมือน่าพอใจด วงพุ่งทะย าน เพราะมหัศจรรย์แห่งแร งบุญ ได้แก่

ร าศีเมษ สำหรับผู้ที่เ กิดตั้งแต่ 13 เมษายน ถึง 14 พฤษภาค ม

ร าศีกรกฎ สำหรับผู้ที่เ กิดตั้งแต่ 15 กรกฎาค ม – 15 สิงหาค ม

ร าศีตุลย์ สำหรับผู้ที่เ กิดตั้งแต่ 17 ตุล าค ม – 15 พฤศจิกายน

ร าศีมังกร สำหรับผู้ที่เ กิดตั้งแต่ 15 มกร าค ม – 12 กุมภาพันธ์

ร าศีมีน สำหรับผู้ที่เ กิดตั้งแต่ 15 มีนาค ม – 12 เมษายน

ควรเส ริมด วงชะตาตนเองด้วยการทำบุญไหว้พระ และปล่ยนก ปล่อบปล า เลขมงคลได้แก่ 74 42