5ไม้มลคล ปลู กแล้วร่ำรวยเงิ นทอง

เผ ย5 ต้นไม้มงคลปลูกเสริมด วง

5 ต้นไม้มงคล ปลู กในบ้ าน เสริมด วง รับปีใ หม่

1. ว่านงาช้าง

ต้นไม้ขายดีอันดั บหนึ่งของร้ าน ด้วยรูปทรงเหมื อนงาช้าง ช่วยเส ริมคว ามเป็นสิริมงคล

ค้ าขายร่ำร วย และคนโบร าณยังเชื่ อว่าปลู กแล้วจะช่วยป้องกันภั ยจากไส ยศา สตร์

และยังฟอกอากาศได้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีคว ามคงทน อยู่ได้ทุกสภาพ อากาศ ทุกสภาพแสง

เหม าะกับคนไม่มีเวล า สาม ารถรดน้ำสัปดาห์ละครั้ ง หรือ 2 สัปดาห์ครั้ งก็ไม่ตาย

แต่ห้ามรดน้ำเยอะ เพร าะเป็นต้นไม้อวบน้ำ เหม าะสำหรับมือใหม่ม ากๆ

2. กวักมร กต

ต้นนี้แค่ชื่อก็มงคลแล้ว ใบสีเขียวมร กตสวยม าก คนที่ปลู กต้นนี้มักมีโช คล าภ

ปร ารถนาสิ่งใดจะสมหวัง เชื่ อกันว่า หากปลู กแล้ว ก้านนึงมี 21 ใบ จะยิ่งให้โช ค ส่วนการเลี้ยงก็ง่ายม าก

รดน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือจนกว่าดินจะแห้ง สาม ารถเลี้ยงในบ้ านที่ไม่ค่อยมีแสงได้ หรือเลี้ยงกับแดดจัดก็ได้

3. ช้อนเงิ นช้อนทอง

ต้นนี้ขายดีเช่ นกัน มีเท่าไหร่ก็หมด เพร าะใบน่ารัก ลักษณะเล็กๆ เหมือนช้อน

ถ้าเลี้ยงให้โดนแดดใบจะงอเหมือนช้อน รดน้ำวันละครั้ ง หรือ 2 วันครั้ ง

แต่ถ้าไม่โดนแดดม าก ให้รดน้ำวันเว้นวัน หรือ 2 วันค รั้ง

4. บุษบ าพาร วย

ใบสวยม าก ลักษ ณะสีเขียวด่างขาว และทรงต้นเป็นพุ่ม มีดอกสีม่วง

สาม ารถเลี้ยงกับแดด หรือแดดรำไรได้ ชอบน้ำ หากอากาศร้อนอบอ้าว

หรือลืมรดน้ำต้นจะเฉา แต่ถ้าได้น้ำต้นจะกลับม าสวยเหมือนเดิม

5. เทียนมหาล าภ

ต้นนี้ช่วยเสริมด วงและโช คล าภเงิ นทองเหมือนกัน

มีลักษณะลำต้นตั้งตรง ใบย าวรีสีเขียว ก้านใบมีสีม่วงแซม ดูสวยแปลกตา สาม ารถเลี้ยงในบ้ านได้

รดน้ำ 2 วันครั้ง อยู่ในแดดรำไร หรืออยู่ในบ้ านที่มืดมีแสงเข้าม านิดหน่อยก็ได้

ขอบคุณข้อมูลsentangsedtee