3วันเ กิดปังกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

3 วันเ กิด การงานรุ่งโร จน์ การเงิ นรุ่งเรือ ง

เ กิ ดในวันอาทิตย์

เด่นเ รื่ อ งการงานด้ านต่างประเทศ มีการติ ดต่อทางด้ านต่างประเทศเยอะขึ้นกำไรในส่วนของ

ต่างประเทศเยอะขึ้น แต่แนะนำให้ร ะ วั งเ รื่องเอกส ารสัญญา

เ กิ ดในวันพุธ

เด่นเ รื่ อ งการบริการ มีการชมจากลูกค้ าหรือผู้ใช้บริการอย่ างมากในสินค้ าของเร า

แต่แนะนำ ร ะ วั ง เ รื่ อ งอารมณ์ของเร าที่อาจจะขึ้นหรือว่าลงง่ ายจ นเกินไป

เ กิ ดในวันเสาร์

เด่นเ รื่ อ งธุรกิจอาหาร ค้ าข ายได้มากกว่าเดิม แต่ร ะ วั ง เ รื่ อ งความสะอาดให้มากในช่วงนี้

อาจจะเกิ ดปั ญหา หรือข่ าวที่ทำให้เกิ ดชื่อเสีย งจากความสะอาดได้และอาจจะไม่คุ้ม หรือเสี ยแบ รนด์ของคุณที่ทำมานานได้