กรมอุตุฯเตื อน54จังหวัดเตรี ยมรับมือน้ำท่ วมฉับพ ลัน น้ำป่าไ หลหล าก

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า

ร่องมรสุมพ าดผ่านภาคเหนือตอนล่ าง ภาคกล าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแ รงขึ้น

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ขอให้ประชาช นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ ยงภัยบริเว ณดังกล่ าว

ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เ กิดน้ำท่ วมฉับพ ลันและน้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้ไว้ด้วย

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

เตรียมรับมือ

เตรียมรับมือ