ข่าวดีเงิ นเยี ยวย านักเรี ยน 2,000 บ าท

ความคื บหน้าเ งินเยี ยวย านักเรี ยน 2,000 บ าท มาตรการเยี ยวย าCVช่วยเหลือค่ าเทอ มแก่นักเรี ยน ผู้ปกครอ งทุกระดั บ

ตั้งแต่ชั้นอนุบ าล จนถึง ป.ว.ส.ล่าสุดกระทรวงศึ กษาธิการ (ศธ.) ประกาศ เงิ นเยี ยวย านักเรี ยน คนละ 2,000 บ าท

โอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกั ดกระทร วงศึ กษาธิการแล้ว ห้ ามสถานศึ กษาหั ก

เงิ นต้องถึงมือผู้ปกคร องเต็ มจำนวน ตรวจสอบสิ ทธิ์ผ่านเว็บไ ซต์ได้เลย

ทั้งนี้สามารถเข้าตรว จสอบสิ ทธิเยี ยวย านักเ รียน 2,000 บ าท ได้ที่ https://student.edudev.in.th

ร ายชื่ อนักเรี ยนที่จะสามารถตร วจสอบได้ต้องเป็นนักเรี ยนที่กำลังศึ กษาอยู่ในสถานศึ กษา สังกัดสำนักงานคณะกร รมการ

การศึกษาขั้ นพื้นฐ าน (สพฐ.) ที่สถ านศึกษาร ายงานและยื นยัน/รับรอง

จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรี ยนร ายบุคคล (Data Management Center: DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

หากนักเ รียนศึ กษาอยู่ในสถ านศึ กษาสังกั ดอื่น ๆ กรุณาติ ดต่อต้นสังกั ด หรือ สถานศึ กษาของตัวนักเรี ยนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

โดยจะไม่สามารถตร วจสอบข้อมูลได้จากระบบนี้

กระทรวงศึ กษาธิการ แจ้งว่า เงิ นเยี ยวย านักเรี ยน คนละ 2,000 บ าท โอนไปยังหน่วยงานในสังกั ดและนอกสังกั ดกระทรวง

ศึกษ าธิการแล้ว ห้ ามสถ านศึ กษาหั ก เงิ นต้องถึงมือผู้ปกคร องเต็ มจำนวน

สังกัดสำนักงานคณะกร รมการการศึ กษาขั้นพื้นฐ าน (สพฐ.) รับเ งินเยี ยวย านักเรี ยน คนละ 2,000 บ าท

ทั้งการรับเ งินโอนเข้ าบัญชีหรือรับเงิ นสดที่โรงเ รียน รับเงิ นได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564

สังกั ดสำนักงานคณะกร รมการส่งเส ริมการศึ กษาเอกช น (สช.) รับเงิ นเยี ยวย านักเรี ยน คนละ 2,000 บ าท

ทั้งการรับเ งินโ อนเข้าบั ญชี หรือรับเ งินสดที่โรงเรี ยน รับเ งินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564

กศน. รับเงิ นเยี ยวย านักเรี ยน คนละ 2,000 บ าท โดยรับเงิ นสดที่สถานศึ กษาได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564

กรณีไม่มีร ายชื่ อ หรือไม่ได้รับเ งินในช่วงเวลาที่กำหนด สอบถ ามได้ที่ โทร. 1579 หรือสถ านศึ กษาต้นสังกั ด

หรือสำนักงานเข ตพื้นที่การศึ กษา หรือสำนักงานศึ กษาธิการจังหวั ด หรือส่วนร าชการต้นสังกั ด