ปกติคุณส วมแห วนนิ้ วไ หน บอกลั กษณะนิสั ยที่แ ท้จริ งได้

แห วน ถือเป็นเค รื่องประดั บที่ส าวๆ หล ายคนชอบใส่ ส าวๆ ส่วนให ญ่ที่นิย มสว มแห วนมักมีนิ้ วที่มักส วมอยู่ป ระจำ

ซึ่งการเ ลือกส วมแห วนที่นิ้ วประจำของเร านี่ล่ะค่ะ ที่สามารถบอกนิสั ยที่แ อบไว้ลึกๆ ของเร าได้

วันนี้เร าจะมาลองท ายนิสั ยกันดูค่ะ ว่าส าวๆ ที่เ ลือกใส่แห วนนิ้ วต่างๆ นั้น จะมีนิสั ยลึ กๆ เป็นอย่ างไร

1 เลือ กสว มแห วนที่นิ้ วหัวแ ม่มือ

ส าวๆ ที่เลื อกสว มแห วนไว้ที่นิ้ วหัวแ ม่มื อหรือนิ้ วโ ป้งนั้น มักมีความเป็นตัวของตัวเอ งสูงค่ะ ส าวๆ

กลุ่มนี้มั กไม่ค่อยจะแ คร์ใคร เพร าะพวกเ ธอมีความเป็นอิสร ะสูง เกลี ยดการถู กบังคั บ ขั ดใจ และที่สำคั ญส าวๆ

กลุ่มนี้มั กมีคว ามพย าย าม หากพวกเธ อตั้งใจจะทำอะไรซั กอย่ างแล้วล่ะก็

พวกเ ธอก็จะพย าย ามทำให้สำเร็ จและพวกเ ธอก็จะภู มิใจแบบสุ ดๆ เลยล่ะค่ะ

2 เลื อกส วมแห วนที่นิ้ วชี้

ส าวๆ ที่มักสวมแห วนไว้ที่นิ่ วชี้เป็นประจำ มักเป็นส าวๆ ที่มีเส น่ห์ค่ะ พวกเธอช อบแต่ งตัว ดูแลตั วเอง และมีสไ ตล์การแ ต่งตั วที่ป็น

เอ กลั กษณ์ของตัวเอ งเสี ยด้วย ส าวๆ กลุ่มนี้มั กชื่ นชอบแฟชั่ นและสนใจเรื่ องความส วยคว ามงามเป็นพิเ ศษค่ะ

3 เลื อกส วมแห วนที่นิ้ วกล าง

ส าวๆ ที่นิย มการสว มแห วนไว้ที่นิ้ วกล าง มเป็นส าวอ่ อนโยน พวกเธ อขี้อ ายและไม่ค่อยกล้ าแส ดงออกเมื่ ออยู่ท่ ามกลา งคนห มู่มากค่ะ

แต่จ ริงๆ แล้วพวกเ ธอเป็นส าวหัวสร้ างส รรค์และช่ างจินต นาการ รวมถึงยังเก่ งทางด้าศิล ปะด้ วยค่ะ

4 เลือกส วมแห วนที่นิ้ วน าง

สา วๆ กล่มต่อมา คือกลุ่ มของส าวๆ ที่เลื อกส วมแ หวนไว้ที่นิ้ วน างค่ะ ซึ่งในที่นี้คือเป็นนิ้ วที่ส าวๆ กลุ่ มนี้ถนัด

ไม่เกี่ ยวกับการแ ต่งงา นนนะคะ ส าวๆ ที่เลือกส วมแ หวนที่นิ้ วน าง มั กเป็นส าวที่มั่นใจในความคิ ดของตั วเองค่ะ

พวกเธอมีเห ตุผลทุกครั้งในการตั ดสินใจจะทำอะไร รวมถึงยังเป็นคนคุ ยเ ก่ง

เข้าสั งค มเ ก่ง แต่ในใจลึ กๆ กลับเป็นคนที่อ่อ นไ หวง่ ายและค่อนข้ างเ ซนซิที ฟค่ะ

5 เลือกส วมแหวนที่นิ้ วก้ อย

กลุ่มสุดท้า ยคือกลุ่มของส าวๆ ที่มักส วมแ หวนไว้ที่นิ้ วก้อ ยค่ะ พวกเ ธอใจเย็น ไม่จู้จี้จุ กจิก และแบบนี้เองที่ทำให้คนรอ บข้างอยู่ใกล้ๆ

ส าวกลุ่ มนี้แล้วสบ ายใจ แต่ขณะเดีย วกันเ ธอก็แ อบมีความเป็นเด็ กอยู่นิดๆ และแอ บเป็นส าวช่ างฝันอยู่หน่อยๆ ค่ะ