ร าค าทองล่าสุดวันนี้พุ่งแ รงไม่หยุด

ร าค าทองคำประจำวันนี้ (1 ก.ย.) ปรับร าค าขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ ายเมื่ อวานนี้ (31 ส.ค.)

โดยทองรูปพ รรณข ายออกบ าทละ 28,300 บ าท ตามข้อมูลล่าสุด จากเ ว็บไซต์ของสมาคมค้ าทองคำ เมื่อเวลา 9:29 น. ที่ผ่านมา

ทองคำแ ท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 27,700 บ าท ข ายออกบ าทละ 27,800 บ าท ตามประกาศค รั้งล่าสุด

ด้านร าค าทองรูปพร รณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,197.04 บ าท ขา ยออกที่ร าค า 28,300 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดั บ 1,812.00 เหรีย ญสหรั ฐต่ออ อนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 1 ก.ย. 2564

ประก าศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 27,700 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 27,800 บ าท

ทองรูปพร รณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,197.04 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 28,300 บ าท