เผยจังหวั ดที่จะได้รับเงิ นช่ วยเห ลือ 2 เดื อน

เมื่ อวันที่ 31 สิงหาค ม เพจ สวัสดิการ ทันข่ าว

ภา พจาก สวัสดิก ารทันข่ าว

ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เเจ้งถึงผู้ประกันตน ม.40..

ภา พจาก สวัสดิก ารทันข่ าว

ในเดือนกันย ายน64นี้ ไม่มีการบังคั บให้ส่งงว ดต่อ การส่งง วด(เงิ นสมทบ)

ภา พจาก สวัสดิก ารทันข่ าว

ต่อจากนี้ไป คือการสมั ครใจรักษาสิท ธิประโย ชน์

ภา พจาก สวัสดิก ารทันข่ าว

การคุ้มคร องต่างๆ จากมาตร า40 เท่านั้น