สภาพอากาศวันนี้

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือนมรสุมซัดทั่วไทย เสี่ยงท่วมฉับพลัน-น้ำป่า

วันที่ 2 ก.ย.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้า

ร่องมรสุมพาดผ่ านภาคเหนือตอนล่ าง ภาคกล างตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เข้ าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณเกาะไหหลำ

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันด ามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน ต าก และเพชรบูรณ์

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดเลย หนองค าย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ นครร าชสีมา

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พระนครศรีอยุธย า กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี ร าชบุรี นครปฐม สมุทรสงคร าม และสมุทรสาคร

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สงขล า ปัตต านี ยะล า

และนร าธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลจากkhaosod