ร าค าทองล่ าสุด

ร าค าทองวันนี้ (2 ก.ย.) ปรับขึ้น 100 บ าท

รูปพรรณขายออกบ าทละ 28,350 บ าท

ร าค าทองประจำวันนี้ (2 ก.ย.) ปรับร าค าขึ้น 100 บ าท

เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้ (1 ก.ย.)

โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 28,350 บ าท ต ามข้อมูลล่ าสุด

จากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ เมื่อเวล า 9:25 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 27,750 บ าท

ขายออก 27,850 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

ด้ านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,257.68 บ าท

ร าค าขายออกบ าทละ 28,350 บ าท ส่วนร าค าทองคำโลก

หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,813.50 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 2 ก.ย. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 27,750 บ าท

• ขายออก บ าทละ 27,850 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,257.68 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,350 บ าท

ข้อมูลจากprachachat