บัตรคนจนรับเงิ นเพิ่มอีก1000บ าท

‘บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ’ รับอีก 3 ก.ย. สูงสุด 1,000 เช็ กสิทธิเลย!

สำหรับเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ จะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป

ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงิ นสงเคร าะห์ฯ โดยกรมบัญชีกล างจะจ่ายเงิ นเข้ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์

(e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐของผู้มีสิทธิ ในวันที่ 3 กันย ายน 2564

วงเงิ นดังกล่ าว สามารถใช้ชำระค่าสิ นค้ า หรือบริการผ่ านเครื่องรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์

(เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิ นประชารั ฐ” ที่ร้ านธงฟ้าร าค าประหยัด​

ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก ข่าวประกันสังค ม ได้โพสต์แจ้งข่ าวเกี่ยวบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตร

หรือ บัตรคนจน เดือนกันย ายน 2564 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐจะได้รับเงิ นสงเคร าะห์

จากมติครั้งที่ 2/2564 เห็นชอบแนวทางการจ่ายเงิ นสงเคร าะห์แก่ผู้สูงอายุผู้มีสิทธิ์จำนวน 4.7 ล้ านคน

โดยไม่ใช่เงิ นเยี ยวย า เป็นสิทธิเงิ นเก่าที่ค้ างจ่าย ที่ได้อยู่แล้ว เดือนละ 50 กับ 100

แต่แค่ข าดการจ่ายเลยร วมทีเดียว อาจจะดูเหมือนได้เยอะ แต่ได้ครั้งเดียว วันที่ 3 กันย ายนนี้

ซึ่งจะได้รับเงิ นเดือนเดียวและจ่ายวันที่ 3 กันย ายน เงิ นเข้าบัตรกดผ่ านตู้ ATM

ส่วนคนที่มีร ายได้ 0-30,000 รับ1,000 บ าท

คนที่ร ายได้30,000-100,000 รับ 500 บ าท โดยเงิ นเพิ่มในบัตรคนจน 500-1,000 บ าทนี้

ได้เฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น

ไม่ได้ให้ทุกคนที่มีบัตร

ข้อมูลจากbangkokbiz