ไอ้ ไข่ให้โช ค ร างวัลที่1 สาวใหญ่พัทลุง

สาวใหญ่พัทลุงเฮง ขอโช คไอ้ ไข่ ถูกร างวัลที่ 1 รับเงิ น 6 ล้ านบ าท

สาวพัทลุงด วงเฮง กร าบไหว้ขอโช คไอ้ ไข่ วัดเจดีย์

ที่ขึ้นหิ้งบูชาที่บ้ านจึงต ามหาซื้อเลข 275 แต่มีเลขใกล้เคียง 475

เลยจัดมา 1 ใบ ผลถูกร างวัลที่ 1 รับทรั พย์ 6 ล้ านบ าท

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.64 นางกมลวรรณ หลีปลอด อายุ 53 ปี

พนักงานของรั ฐทำหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพย าบ าลพัทลุง

อยู่บ้ านเลขที่ 65 หมู่ 4 ตำบลเข าเจียก อ.เมือง จังหวัดพัทลุง

ถูกร างวัลที่ 1 งวดประจำวันที่ 1 กันย ายน 2564 จำนวน 1 ใบ มูลค่ า 6 ล้ านบ าท

นางกมลวรรณ เล่ าว่า ก่อนซื้อสล ากงวดนี้ตนได้จุดธูปขอพรจากไอ้ ไข่

เด็กวัดเจดีย์ ซึ่งได้ตั้งหิ้งบูชาไว้ภายในบ้ าน ซึ่งเมื่อจุดธูป

ได้ปร ากฏเลข 3 ตัว 275 ก็หาไปต ามหาซื้อเลขท้ ายสล ากกินแบ่งรั ฐบ าลที่สมาค มคนต าบอด

เมื่อก่อนห วยออก 1 อาทิตย์ แต่ไม่มี มีแต่เลข 475

เห็นว่าเป็นเลขใกล้เคียงและมีเลข 75 ข้ างหลังเลยตัดสิ นใจซื้อ ปร ากฏว่าถูกร างวัลที่ 1 ซึ่งตนรู้สึกดีใจมาก

นางกมลวรรณ บอกด้วยว่าหลังจากที่บ้ านได้ตั้งหิ้งบูชาไอ้ ไข่

เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้ว และได้จุดธูปไหว้บูชาทุกอาทิตย์

ทำให้ได้โช คได้ล าภตลอด หลังจากได้โช คก็จะซื้อของบูชาประกอบด้วยชุดทหาร

หนังสติ๊ก รถของเล่น ร วมทั้งไก่ช น จนล่ าสุดมาได้โช คอีกครั้งกับร างวัลที่ 1 ในงวดนี้.